Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних основ програмування,  методів обробки різних даних, принципів побудови алгоритмів, а також простих та складних програм на мові програмування Сі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні прийоми роботи з інтегрованими середовищами програмування;
 • загальні відомості про програми на мові Сі;
 • лексичні основи мови Сі;
 • базові типи даних мови Сі;
 • основні оператори мови Сі;
 • принципи роботи з даними  та масивами даних різних типів;
 • принципи побудови алгоритмів, а також простих та складних програм на мові програмування Сі.

вміти:

 • працювати в різних середовищах програмування;
 • звести постановку задачі до алгоритму;
 • розробляти та підлагоджувати алгоритми, програми, які реалізують обчислювальні процеси;
 • використовувати методи обробки різних даних;
 • оформити програму з використанням стандартів.

 

Викладач дисципліни: Шкарупило Вадим Вікторович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
 год.  год.
Лабораторні
38 год. 8 год.
Самостійна робота
100 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: диф.залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для диферинційного заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9  
5 10 10 10 10 10 15 15 15 100