Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних основ програмування на мові С++, методів обробки різних даних, оволодіння практичних навичок роботи з різними інтегрованими середовищами програмування, використання прикладного програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні прийоми роботи з інтегрованими середовищами програмування;
 • теоретичні основи мови С++;
 • методи обробки різних даних;
 • принципи побудови алгоритмів;
 • принципи побудови складних програм.

вміти:

 • визначати для вирішення задачі технологію програмування, мову, систему програмування, інструментальне середовище;
 • здійснювати функціональну та об’єктну декомпозицію програми відповідно до обраної технології програмування
 • виконувати розробку коду програми;
 • програмувати динамічні структури даних;
 • виправляти синтаксичні та семантичні помилки коду;
 • налагоджувати та тестувати програми.

 

Викладач дисципліни: Шкарупило Вадим Вікторович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
1-й,2-й 1-й,2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 270 2-й, 3-й 2-й, 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 13 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 38 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
64 год. 14 год.
Самостійна робота
168 год. 246 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3
T7 T8 T9 T10 T11 Т12 Т13  
14 14 15 14 14 14 15 100