Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни «Проблеми бюджетного права та процесу» є дослідження сукупності правових норм, що регулюють бюджетні правовідносини в Україні, їх взаємозв’язок із змінами, які відбуваються у фінансовій системі у зв’язку із переходом до ринкової економіки, сформувати уявлення щодо сутності бюджетно-правових норм, ролі кожного з учасників бюджетних правовідносин та з’ясувати актуальні проблеми їх правового регулювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • правову природу, зміст, систему та джерела бюджетного права та процесу;
  • основні теоретичні питання бюджетної діяльності держави;
  • актуальні проблеми бюджетного права та процесу, шляхи його вдосконалення.

вміти:

  • відшукати та проаналізувати потрібну норму у чинному законодавстві; готувати проекти пропозицій з питань внесення змін та доповнень до чинних законів та нормативно-правових документів, норми яких стосуються бюджетних правовідносин;
  • узагальнювати інформацію та готувати документи, що необхідні для розгляду органами контролю відповідних справ про порушення бюджетного законодавства;
  • орієнтуватися у особливостях та видах бюджетних правовідносин, процедурі складання бюджетної звітності;
  • надавати роз'яснення з питань застосування бюджетного законодавства;
  • готувати доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу.

 

Викладач дисципліни:  Арнольд Павлович Купін

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не пеедбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – реферативна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 90 10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
39 год. 55 год.
Індивідуальні завдання
39 год. 55 год.
Вид контролю
д-диф. залік д-диф. залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – д-диф. залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 д-диф. залік

100+100+100=100

3

100 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1-8
100 100 100