Ви є тут

Головна

У 2014 році в результаті реорганізації кафедри правознавства була створена кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права як структурний підрозділ Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету.  На сьогоднішній день кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права продовжує свою діяльність у складі юридичного факультету, який було створено у 2016 році  в результаті реорганізації Інституту управління та права. 

Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права заснована з метою організації та здійснення навчальної і навчально-методичної роботи з кримінально-правових, цивільно-правових, господарсько-правових дисциплін, наукових досліджень з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, цивільного та цивільно-процесуального, господарського та господарсько-процесуального, кримінально-виконавчого, міжнародного права та законодавства, а також права та законодавства Європейського Союзу, підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, виховної роботи серед студентів та подальшого розвитку юридичної освіти.

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає 30 провідних юридичних дисципліни з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», які забезпечують студентам юридичного факультету  фундаментальні правові знання та з галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», які забезпечують студентам фундаментальні  знання у галузі «Правоохоронна діяльність» (професіонали у галузі правоохоронної діяльності та професіонали кримінально-виконавчої служби).

На підставі укладених двосторонніх договорів кафедра здійснює організацію проходження студентами юридичної практики  на підприємствах та установах усіх форм власності, в судових органах та органах правопорядку.

З метою закріплення отриманих студентами теоретичних знань практичними навичками при кафедрі створений криміналістичний гурток, заняття в якому  допомагають студентам у оволодінні юридичною професією та удосконаленні професійних навичок з дисциплін  кримінально-правової направленості.

Кафедра розвиває  наукові стосунки зі спорідненими кафедрами  ВНЗ України (Академія державної пенітенціарної служби України (м. Чернігів); Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро);  Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), Херсонський державний університет (м. Херсон); Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Чернівці)) та ВНЗ  зарубіжних країн відповідно укладеним угодам про міжвузівське наукове співробітництво (Тбіліський технічний університет (м. Тбілісі)).

З 2014 по 2016 роки кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Філей Юрій Володимирович.

З 2016 року кафедру кримінального, цивільного та міжнародного права очолює доктор юридичних наук, професор  Леоненко Тетяна Євгенівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

1.                Леоненко Тетяна Євгенівна, доктор юридичних наук, професор

2.                Леоненко Максим Іванович, кандидат юридичних наук, професор;

3.                Надієнко Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент;

4.                Назаренко Павло Григорович, кандидат юридичних наук, доцент;

5.                Тимчук Олексій Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент;

6.                Філей Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, професор;

7.                Шиян Дмитро Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент;

8.                Шиян Ольга Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент.

9.                Сокур  Тетяна Анатоліївна, доктор філософії з права. 

10.              Погорелова Кристина Михайлівна, старший лаборант кафедри