Ви є тут

Головна

Оформлення рефератів

Починається реферат з титульного листа, який оформляється згідно зі зразком (додаток 1). Після титульного листа на другій сторінці реферату подається план роботи.

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану реферату. Всі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються із проставленням арабських цифр за загальним правилом у верхньому правому куті. Слід мати на увазі, що першою сторінкою реферату є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки.

Реферат пишеться чітким, розбірливим почерком, або друкується на окремих листах білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) через два міжстрокових інтервали (для друкарської машинки) і півтора для комп’ютера, з обов’язковим додерженням при цьому полів: зверху і знизу – 20 мм, зліва – 25-30 мм, справа – 10 мм. На одній сторінці повинно бути не більше 30-32 рядків.

Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 24 друкованих сторінок тексту через 2 інтервали чи 16 – через 1,5 інтервали.

Робота повинна бути зброшурована і підшита. На останній сторінці ставиться число, місяць та рік виконання роботи, а також підпис виконавця.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні реферату і які оформляються у квадратних дужках з указанням сторінки.

Наприклад:

В адміністративній науці загальноприйнято, що… [11, c. 145].

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання реферату. В список включаються тільки ті джерела, які використовувались при написанні реферату і на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.

Нормативно-правові акти та спеціальна література, до якої відносяться монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, його ініціали. Потім – назву праці, місто видання, рік видання, кількість сторінок. Якщо праця автора розміщена у збірнику робіт, журналі чи газеті, то після назви ставиться дві косі лінії, а далі назва збірника чи журналу, місце, рік видання та його номер (або випуск) і на яких сторінках даний матеріал надрукований. Для газетної статті крім назви і року видання вказують так само дату. При цьому джерела треба писати мовою оригіналу.

Наприклад:

1. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. – ст.793.

2. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки. [Текст] / В.Опришко // Право України. – 1998. - №1. – с. 27-32.

3. Кравченко В.В. Конституційне право України [Текст]: підруч. / В.В.Кравченко. – Київ: Атака, 2000. – 317 с.

Оформлення контрольної роботи

Починається контрольна робота з титульного листа, який оформляється згідно зі зразком (додаток 2). Після титульного листа на другій сторінці контрольної роботи подається план роботи (додаток 3).

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану контрольної роботи. Заголовки слід розташовувати посередині рядка. Перенесення слів у заголовку не допускається. Контрольна робота пишеться чітким, розбірливим почерком. Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перебільшувати розміру шкільного зошиту (12 с.). На останній сторінці повинно бути проставлено число, місяць та рік виконання контрольної роботи, а також підпис виконавця.

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання контрольної роботи. До списку включаються тільки ті джерела, які використовувалися при написанні контрольної роботи або на які зроблено посилання в самій роботі.

Джерела, тобто нормативно-правові акти, монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті тощо, розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, його ініціали, потім - назву праці, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Якщо праця розміщена у збірнику робіт, журналі чи газеті, то додатково вказується назва збірника чи журналу, місце, рік видання та його номер (або випуск) і на яких сторінках даний матеріал надрукований. Для газетної статті крім назви і року видання вказують так само дату. При цьому назву джерел потрібно писати мовою оригіналу.

Наприклад:

1. Богашева Н. Об’єднання громадян у контексті свободи об’єднання [Текст] / Н.Богашева // Право України. - 2011. -№6.-с. 122-126.

2. Прокопенко В.І. Трудове право України [Текст]: підруч. / В.І.Прокопенко. - 3-є вид.перер.та доп. - X.: Консум, 2002. - 528 с.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент-заочник використовує при написанні контрольної роботи. Тому посилання в тексті контрольної роботи на джерела потрібно зазначати порядковим номером, що відповідає номеру джерела в списку використаної літератури. У такому разі посилання оформляється у квадратних дужках з вказівкою на сторінки.

Наприклад:

Цитата в тексті: «Адміністративно-правова норма – це обов’язкове правило поведінки…» [5, с.47].