Ви є тут

Головна

Мета: ознайомити студентів з технологією психологічного дослідження психічних процесів, явищ і особливостей, а також сформувати у них уміння та навички практичного використання сучасних методів психології.

Завдання:

ознайомити студентів з основними методами психологічного дослідження (спостереження, контент-аналіз, опитування, ін.);

навчити студентів складати індивідуальні психологічні характеристики за результатами спостереження та проективних методів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

основні емпіричні методи в психології (спостереження, контент-аналіз, опитування, ін.).

вміти:

застосовувати основні емпіричні методи в психології при вирішені наукових та прикладних завдань;

складати психологічне заключення за результатами спостереження та проективних методів.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9 Галузь знань Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 4 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 2 2
Індивідуальне науково-дослідне завдання _курсовий проект (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 270 3,4-й 3,4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента - 8 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 0 год. 0 год.
Практичні, семінарські
0 год. 0 год.
Лабораторні
72 год. 12 год.
Самостійна робота
198 год. 258 год.
Індивідуальні завдання:-
Вид контролю: іспит, іспит

 

Дисципліну викладають:

Бородулькіна Т.О., доцент кафедри психології, к.психол.н., доцент

Хрустальова М.С., доцент кафедри психології, канд..політ.н., доцент