Ви є тут

Головна

Метою дисципліни є знайомство студентів з елементами теорії електромагнітного поля, вивчення властивостей та параметрів електромагнітних хвиль в різних середовищах та на межах розділу середовищ, а також ознайомлення з теорією випромінення та оцінкою просторових та енергетичних параметрів випромінювачів, ознайомлення студентів з сучасними системи автоматизованого проектування, формування у студентів знань, необхідних для автоматизованого рішення типових завдань проектування НВЧ схем.

 

Загальною задачею вивчення дисципліни є формування у студента комплексу знань з властивостей електромагнітних хвиль та навиків з їх технічних застосувань для оцінки випромінювальних та екранувальних властивостей елементів апаратури.

 

Навчальний курс базується на знаннях, здобутих при вивченні наступних фундаментальних дисциплін:

- фізики - поля, хвилі, електрика й магнетизм;

- математики - лінійна алгебра й векторний аналіз, диференційні та інтегральні рівняння, теорія функції комплексної змінної, ряди Фур’є й розклад функцій за ортогональними базисами, чисельні методи.

 

Знання, одержані за вивчення курсу, використовуються у дисциплінах:

- засоби приймання та обробки інформації в системах технічного захисту інформації;

- засоби передавання інформації в системах технічного захисту інформації.

Викладач дисципліни: Романенко Сергій Миколайович, доцент кафедри захисту інформації

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 11

Галузь знань:

1701 «Інформаційна безпека»

нормативна

Напрям підготовки:

6.170102 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Модулів – 2

Кваліфікація (професійне

спрямування):

3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1

2

1

2

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 396

4

5

5

 

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,4

самостійної роботи студента – 8,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з систем технічного захисту інформації

 

32

32

10

 

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

32

32

6

 

Самостійна робота, год.

134

134

146

 

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: екзамен письмовий, залік.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1-Т7

Л1-Л2

Т8-Т11

Л3-Л4

100

20

30

20

30

 

Екзамен

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумко­вий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

20

100

Т12-Т17

Л5-Л6

Т18-Т22

Л7-Л8

20

20

20

20