Ви є тут

Головна

Загальні положення
Це Положення визначає діяльність кафедри військової підготовки (далі - кафедра) Запорізького національного технічного університету (далі - університет), використання військового майна, озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів.
Положення розроблено відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про військовий обов’язок та військову службу”, Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року № 48, Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти України та Міністерства оборони України від 15.08.2013 № 1190/560.
Кафедра розміщується на фондах університету з метою підготовки військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань та військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.
З питань організаційної роботи, адміністративно-господарської і освітньої діяльності та організації навчально-виховного процесу кафедра підпорядковується ректору університету.
З питань особливостей підготовки військових фахівців, організації проходження служби, проходження практик (стажувань) та забезпечення військовим озброєнням, майном і спеціальною технікою кафедра підпорядковується керівнику органу військового управління, визначеного наказом Міністерства оборони України.
Безпосереднє управління кафедрою здійснює завідувач кафедри.
Кафедра створюється, реорганізується і ліквідовується рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства оброни України, погодженим з Міністерством освіти і науки України.
Кафедра військової підготовки університету має свою печатку із зображенням Державного Герба України, назвою вищого навчального закладу та власною назвою.
Основні завдання та функції кафедри Кафедра функціонує з метою:

 • військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу;
 • здійснення військово-патріотичного виховання.

Основними завданнями та функціями кафедри є:

 • організація і науково-методичне забезпечення всіх видів навчальних занять;
 • організація самостійної роботи студентів; організація та проведення практичної підготовки студентів; проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку студентів;
 • управління якістю навчального процесу;
 • підвищення професійного рівня та методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників;
 • удосконалення існуючих, перспективних та розробка нових методик, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять;
 • участь у дослідженні актуальних проблем і перспектив розвитку військової освіти;
 • узагальнення досягнень зарубіжних країн у галузі будівництва та розвитку військових структур, способів ведення бойових дій, створення нових видів озброєння та військової техніки;
 • організація інформаційно-рекламної і видавничої діяльності для пропаганди досягнень шляхом видання монографій, підручників та інших наукових і науково-методичних матеріалів;
 • створення сучасної науково-експериментальної і навчально-лабораторної бази та їх ефективне використання;
 • виховання у студентів глибокого почуття любові до України, її народу, формування в них необхідних бойових якостей, духовної та психологічної готовності із зброєю в руках захищати Українську державу, формування якостей громадянина-патріота, особистої відповідальності за оборону і безпеку України, поваги до Конституції України та інших законів України, свідомого виконання вимог військової присяги і Статутів Збройних Сил України, наказів та директив Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
 • виховання в студентів свідомого, творчого ставлення до навчання, високої культури поведінки;
 • морально-психологічне вивчення студентів (кандидатів для навчання на кафедрі), проведення професійного психологічного відбору на різні рівні навчання та посади;
 • забезпечення психологічної адаптації студентів відповідно до їх фаху та індивідуальних нервово-психологічних особливостей; проведення відповідної профілактичної роботи;
 • з виховання у студентів високих професійних якостей, необхідних майбутньому офіцеру, здатному грамотно навчати та виховувати підлеглих, зміцнювати військову дисципліну і організованість, підтримувати постійну бойову готовність, уміло згуртовувати військові колективи, працювати в умовах демократизації життя у військах (силах).

Структура кафедри та органи її управління
Структура кафедри визначається Типовими нормативами для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв, затвердженого наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041, чисельність особового складу кафедри визначається штатним розписом на підставі замовлення на підготовку військових фахівців.
Штатний розпис складається та щороку корегується залежно від обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців.
Для проведення військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб до штатного розпису кафедри розробляється додатковий штатний розпис на утримання працівників за рахунок коштів, отриманих за надання освітніх послуг.
Порядок розробки і затвердження штатного розпису та додаткового штатного розпису кафедри визначається відповідно до Типових нормативів вказаних в пункті 1 цього розділу Положення.
На кафедрі створюються предметно-методичні комісії з числа науково-педагогічних працівників, які разом ведуть спільну навчальну роботу з визначених навчальних дисципліни (розділів військової підготовки). Голова предметно-методичні комісії призначається наказом завідувача кафедри з числа науково-педагогічних працівників, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної роботи на кафедрі та проводять навчальні заняття.
Кількість предметно-методичних комісій, їх склад, назва і порядок роботи визначаються наказом завідувача кафедри залежно від змісту підготовки змінного складу.
Підрозділами студентів є курс (батарея (рота), взвод - під час навчального збору), навчальний взвод і відділення.
Особовий склад кафедри військової підготовки поділяється на постійний і змінний.
До постійного складу кафедри належать:

 • керівний склад (завідувач, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи), науково-педагогічні працівники, працівники.

До змінного складу кафедри належать студенти.
Комплектування посад завідувача кафедри та його заступника, науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до законодавства України. Прийняття цивільних осіб на посади постійного складу кафедри здійснюється наказами керівника органу військового управління, якому підпорядкована кафедра, за погодженням з ректором.
Прийняття цивільних осіб на посади, які передбачені додатковим штатним розписом на утримання працівників за рахунок коштів, отриманих за надання освітніх послуг - наказом ректора університету за погодженням з керівником органу військового управління, якому підпорядкована кафедра.
До науково-педагогічних працівників кафедри належать працівники, які обіймають посади науково-педагогічних працівників відповідно до законодавства України.
Посаду завідувача кафедри можуть займати особи, які мають, як правило, вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.
На посаду професора кафедри можуть призначатися особи, які мають:

 • учене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років;
 • учене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;
 • учене звання доцента (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.
 • на посаду доцента кафедри можуть призначатися особи: які мають учене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;
 • старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці;
 • висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління або військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.
 • на посаду, старшого викладача кафедри можуть призначатися особи: які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук;
 • викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники;
 • висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.
 • на посади викладачів та асистентів кафедри можуть призначатися випускники ад’юнктури (аспірантури), а також особи, які мають повну вишу освіту.

Функціональні посадові обов’язки (інструкції) осіб з числа науково-педагогічних працівників розробляються у встановленому порядку і затверджуються завідувачем кафедри.
До підрозділів забезпечення кафедри належать працівники, які обіймають відповідні посади згідно зі штатним розписом та додатковим штатним розписом.
Посади у підрозділах забезпечення комплектуються працівниками, які мають необхідну професійну підготовку, достатні практичні навички в роботі за фахом.
Функціональні обов’язки (посадові інструкції) посадових осіб підрозділів забезпечення розробляються у встановленому законодавством порядку і затверджуються завідувачем кафедри.
Студенти, які проходять на кафедрі військову підготовку за програмою офіцерів запасу, крім обов’язків, що передбачені статтею 55 Закону України “Про вищу освіту”, зобов’язані:

 • сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою військовою (військово-обліковою) спеціальністю;
 • відвідувати всі заняття з військової підготовки, у встановлені терміни складати заліки та екзамени, які передбачені програмою військової підготовки, брати участь у заходах, що проводяться кафедрою;
 • дотримуватись на заняттях з військової підготовки вимог Статутів Збройних Сил України і розпорядку дня кафедри;
 • прибувати на заняття з військової підготовки охайно одягненими у форму, що визначається наказом завідувача кафедри, мати акуратну зачіску;
 • зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне обладнання, дотримуватись заходів безпеки під час проведення занять зі зброєю та на військовій техніці;
 • виконувати вимоги режиму таємності та не допускати розголошення державної таємниці, яка їм буде довірена або стане відомою під час навчання;
 • додержуватися умов контракту та правил внутрішнього розпорядку кафедри;
 • виконувати вимоги режиму таємності та не допускати розголошення державної таємниці, що їм буде довірена або стане відомою під час навчання. Інші права та обов’язки визначені законами та Статутом університету.
 • студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, крім прав, передбачених Законом України “Про вищу освіту” та Положенням про державний вищий навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1074, мають право: брати участь у наукових роботах з військової тематики;
 • проходити з дозволу завідувача кафедри військову підготовку за індивідуальними планами (для студентів, які пройшли строкову військову службу до вступу в університет).

Права та обов’язки завідувача кафедри
Завідувач кафедри є прямим начальником для усього особового складу та працівників і забезпечує готовність кафедри до переведення на функціонування в умовах особливого періоду, моральний та психологічний стан, професійну підготовку, військову і трудову дисципліну особового складу, якість та повноту виконання замовлення з підготовки військових фахівців, стан навчально-виховної, методичної і наукової діяльності, належну експлуатацію та збереження озброєння та військової техніки, а також за організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.
Завідувач кафедри безпосередньо підпорядковується керівнику органу військового управління, якому підпорядкована кафедра, а з питань організації навчального процесу - ректору університету.
Завідувач кафедри у своїй діяльності виконує обов’язки і користується правами, що визначені Статутом Збройних Сил України, Статутом університету та цим Положенням.
Функціональні обов’язки (посадові інструкції) завідувача кафедри розробляються на підставі Статутів Збройних Сил України, наказів (директив) Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, посадової особи, якій безпосередньо підпорядкована кафедра, Статуту університету, Положення про кафедру та затверджуються ректором університету та керівником органу військового управління, якому підпорядкована кафедра.
Завідувач кафедри зобов’язаний:

 • постійно підтримувати готовність кафедри до функціонування в умовах особливого періоду;
 • забезпечувати виконання освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців;
 • організовувати та здійснювати контроль навчальної, методичної, наукової та виховної роботи на кафедрі;
 • організовувати розробку програм військової підготовки офіцерів запасу, забезпечувати повне і якісне їх виконання;
 • вживати заходи щодо зміцнення військової та трудової дисципліни особового складу кафедри і підтримання правопорядку;
 • розробляти правила внутрішнього розпорядку кафедри і забезпечувати їх виконання;
 • своєчасно готувати та подавати встановленим порядком пропозиції щодо корегування штатного розпису кафедри, забезпечувати дотримання штатно-фінансової дисципліни у межах компетенції;
 • організовувати розробку та затвердження службових обов'язків та посадових інструкцій для усіх категорій особового складу кафедри і забезпечувати контроль за їх виконанням;
 • розподіляти функції управління кафедри між своїми заступниками щодо забезпечення його діяльності і затверджувати їх службові обов'язки;
 • визначати навчальне навантаження науково-педагогічних, педагогічних працівників кафедри в межах, що встановлюються Інструкцією з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженою наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2002 року № 155/291, зареєстрованою у Міністерстві юстиції 27 травня 2002 року за № 452/6740;
 • уживати заходи щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу і втілення передових методів навчання і виховання студентів, забезпечувати викладання військових дисциплін на високому науковому і методичному рівні;
 • організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного психологічного відбору студентів, які висловили бажання навчатися за програмою офіцерів запасу;
 • організовувати (брати участь) та проводити відбір студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
 • брати участь у розробці кваліфікаційних характеристик, які визначають вимоги до підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;
 • подавати пропозиції щодо відрахування та поновлення на навчання студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
 • брати участь в атестуванні громадян України, які здобули відповідну вищу освіту, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та склали встановлені іспити, до присвоєння первинного військового звання “молодший лейтенант запасу”;
 • організовувати проведення розрахунків вартості військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу для укладання відповідних контрактів зі студентами, які виявили бажання пройти військову підготовку за рахунок коштів фізичних осіб, та за своїм підписом і підписом ректора подавати розрахунки до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України (відповідного структурного підрозділу центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкована кафедра) на затвердження; особисто проводити навчальні заняття з студентами;
 • організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, які надані кафедрі для проведення підготовки військових фахівців;
 • забезпечувати вдосконалення навчально-матеріальної бази, складання і подання заявок у постачальні органи Міністерства оборони України на одержання озброєння, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, військово-навчального майна та літератури для кафедри в межах табельної потреби та норм постачання;
 • організовувати та здійснювати зв’язок з іншими факультетами та кафедрами університету, підтримувати зв’язки з військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами, підприємствами та організаціями з питань діяльності кафедри;
 • забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку на кафедрі та в місцях тимчасового виконання завдань особовим складом;
 • організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечувати своєчасне подання встановленої звітності.

Завідувач кафедри, у межах своїх повноважень, видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання особовим складом і працівниками кафедри.
Організація навчальної, методичної та наукової діяльностей
Освітня діяльність на кафедрі реалізується у вигляді навчально-виховного процесу, який включає навчальну, виховну, методичну, наукову діяльність та здійснюється на підставі відповідної ліцензії. Перелік документів, які відпрацьовуються на кафедрі з питань підготовки військових фахівців, визначаються Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.
Навчальна робота є одним з основних видів діяльності кафедри і проводиться відповідно до затверджених програм військової підготовки, які визначають організацію, теоретичний і практичний зміст підготовки студентів, а також оптимальний обсяг теоретичних знань і практичних навичок, отримуваних ними з військово-облікової спеціальності.
До навчальної роботи відносяться заходи з планування, організації і проведення всіх видів занять, поточного та підсумкового контролю за засвоєнням навчального матеріалу.
Для проведення військової підготовки в освітньо-професійних програмах підготовки та навчальних планах університету, студенти якого проходять таку підготовку, передбачається не менш як 675 годин (у тому числі 450 годин обов’язкових аудиторних занять під керівництвом викладача). Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) протягом двох з половиною років навчання.
У разі коли вищий навчальний заклад, студенти якого проходять військову підготовку, та кафедра (університет) розташовані в різних населених пунктах, планування такої підготовки та її проведення на кафедрі здійснюється два - три тижні поточного семестру (навчального року) протягом двох з половиною років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.
Планування навчальної роботи повинно забезпечити повне і якісне виконання програм військової підготовки студентів за програмами офіцерів запасу, вивчення військових дисциплін на базі знань, які отримують студенти з цивільної спеціальності, правильну послідовність у вивченні дисциплін розділів програми, комплектацію тактичної (тактико-спеціальної) підготовки з іншими військовими дисциплінами, рівномірне навчальне навантаження викладацького складу і раціональне використання навчально-матеріальної бази кафедри для практичного навчання студентів. Розробка документів з планування повинна бути закінчена за два тижня до початку нового навчального року.
Планування навчальної роботи на кафедрі включає розробку:

 • плану роботи кафедри на навчальний рік;
 • плану роботи на календарний місяць;
 • розрахунку річного навантаження науково-педагогічних працівників;
 • графіку-календаря навчального процесу кафедри на навчальний рік;
 • розкладу навчальних занять;
 • розкладу екзаменів;
 • індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників на навчальний рік.

Крім зазначених документів, на кафедрі можуть розроблятися й інші необхідні документи з планування, організації і обліку, на основі вимог керівних документів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.
Основними видами навчальних занять є:      лекції, семінарські, лабораторні, практичні, індивідуальні, групові заняття та вправи, самостійні заняття під керівництвом науково-педагогічного працівника, тактичні (тактико-спеціальні) заняття та навчання, в тому числі і у військах, командно-штабні навчання, воєнні ігри, стажування і практики, виконання курсових і дипломних робіт (проектів, завдань), контрольні (тестові) роботи, консультації, самостійна робота студентів. За рішення кафедри можуть проводитися конференції, ділові ігри, імітаційні вправи та інші заняття. Облік всіх видів занять здійснюється у журналі обліку занять.
До навчального збору передбаченого програмою військової підготовки залучаються студенти, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра та пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки.
Призов і направлення студентів, які проходять військову підготовку, на навчальний збір здійснюються військовими комісаріатами за списками, наданими кафедрою.
Перед початком проведення навчального збору (не пізніше як за місяць до його початку) студенти, які проходять військову підготовку, направляються для проходження медичного огляду військово-лікарської комісії за місцем перебування на військовому обліку. Особи, які визнані комісією за станом здоров’я непридатними для проходження навчального збору, від збору звільняються, випускні екзамени не складають і до офіцерського складу не атестуються.
Начальником навчального збору призначається один із заступників командира військової частини, на базі якої організовується і проводиться збір.
Начальник навчального збору є прямим начальником для всього особового складу збору.
Обов’язки командирів навчальних рот на зборах виконують офіцери військової частини. Студенти та інші особи, які виконують обов’язки командирів навчальних взводів (відділень, обслуги, екіпажів), мають бути підготовлені заздалегідь на кафедрі до виконання обов’язків за цими посадами.
Студенти, які проходять військову підготовку, під час збору залучаються до несення служби добового наряду. За практичне несення внутрішньої служби студентам виставляються оцінки в журнали обліку занять.
Залучати студентів під час проходження ними навчального збору у військах на господарчі та інші роботи, які не пов’язані із навчальним процесом, забороняється.
Студенти, які систематично або грубо порушують військову дисципліну та громадський порядок під час проходження навчального збору, наказом начальника навчального збору усуваються від проходження збору і направляються до університету (місця проживання). У цьому разі зазначеним студентам, які проходили військову підготовку, проходження навчального збору не зараховується, до складання випускних екзаменів з військової підготовки вони не допускаються і до офіцерського складу не атестуються.
Тривалість проведення навчального збору становить ЗО діб, з яких:

 • 24 доби - на бойову, воєнно-ідеологічну підготовку та на складання випускного екзамену (якщо його проведення передбачено програмою військової підготовки у військах);
 • 1 доба - на влаштування й організацію внутрішньої служби після прибуття до військової частини (ВВНЗ);
 • 1 доба - на обслуговування і здавання озброєння, військової техніки та майна після завершення збору;
 • 4 доби - вихідні дні.

Тривалість навчального тижня на навчальному зборі становить 6 діб, навчального дня - 6 годин занять і 2 години самостійної підготовки, в передвихідні (передсвяткові) дні - 6 годин занять без проведення самостійної підготовки. Крім того, передбачається час на проведення виховної, спортивно-масової роботи і час на обслуговування військової техніки та озброєння.
Під час проведення тактичних (тактико-спеціальних) навчань, бойових стрільб, занять з проведення регламентних робіт, водіння бойових машин тривалість навчального дня не регламентується.
Під час збору проводиться необхідна робота з підготовки студентів, які проходять військову підготовку, до складання Військової присяги.
Після проходження всієї програми навчального збору та складання випускного екзамену студенти, які проходять військову підготовку, в урочистих умовах складають Військову присягу згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.
Про складання Військової присяги в посвідченні про приписку до призовної дільниці та особовій картці студента, яка проходить військову підготовку, робиться відмітка “Військову присягу склав (день, місяць, рік)”.
Контроль успішності і якості підготовки студентів розподіляється на поточний і підсумковий. Поточний контроль призначається для перевірки ходу і якості засвоєння навчального матеріалу, управління навчально-виховним процесом, стимулювання навчальної праці студентів і удосконалення методики проведення занять. Підсумковий контроль проводиться для визначення рівня підготовленості студентів відповідно до вимог програми військової підготовки студентів. Він проводиться під час складання заліків, семестрових екзаменів та випускного екзамену. Для студентів, які навчаються за цією програмою, установлюється не більше двох заліків і двох екзаменів за весь період навчання з у рахуванням випускного екзамену.
Методична робота на кафедрі є складовою частиною її освітньої діяльності.
Основними завданнями методичної роботи є:

 • науково-методичне забезпечення організації, проведення та управління якістю навчально-виховного процесу;
 • підвищення методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників;
 • удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять тощо.
 • Основними формами і напрямами методичної роботи на кафедрі є: навчально-методичні (методичні) збори і наради, науково-методичні семінари;
 • засідання предметно-методичних комісій з розгляду питань методики навчання та виховання студентів;
 • інструкторсько-методичні, показові, відкриті та пробні заняття; лекції, доповіді, повідомлення з питань методики навчання, загальної та військової педагогіки і психології;
 • розробка і вдосконалення навчально-методичних матеріалів, фондів кваліфікаційних (комплексних кваліфікаційних) задач та тестів тощо, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
 • проведення педагогічних (методичних) експериментів і втілення їх результатів у навчально-виховний процес, вивчення та реалізація в навчально-виховному процесі передового педагогічного досвіду та досвіду бойової підготовки військ;
 • розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо планування праці науково-педагогічних працівників, студентів; проведення контролю навчальних занять.

На кафедрі створюються предметно-методичні комісії, до складу яких входять науково-педагогічні працівники, які спільно проводять навчальну та навчально-методичну роботу з груп навчальних дисциплін або певної навчальної дисципліни. До складу комісії можуть залучатися викладачі суміжних навчальних дисциплін, а також керівний склад кафедри. Голова предметно-методичні комісії призначається завідувачем кафедри.
Засідання предметно-методичні комісії проводяться їх головами в разі потреби.
Рекомендації та рішення предметно-методичні комісії відображаються в журналі роботи і підписуються її головою.
Кафедра розробляє план методичної роботи на навчальний рік.
Наукова діяльність є одним з основних видів освітньої діяльності кафедри і службовим обов’язком керівного складу, наукових та науково-педагогічних працівників кафедри, головним засобом досягнення необхідного рівня якості підготовки військових фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних та інших працівників, що реалізовується за рахунок:

 • інтеграції вищої освіти та науки;
 • використання у навчальному процесі досягнень науково-технічного прогресу та залучення тих, хто навчається, до участі в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету та за договорами із замовниками;
 • організації наукової та науково-технічної діяльності у взаємозв’язку з навчальним процесом у межах діяльності наукових гуртків воєнно-наукового товариства.
 • проведення олімпіад (конкурсів) серед тих, хто навчається; залучення провідних учених та науковців до проведення навчального процесу.

Основними суб’єктами наукової діяльності кафедри є науково- педагогічні працівники. До проведення наукових досліджень на кафедрі залучаються як постійний склад так і студенти.
Основними завданнями наукової діяльності на кафедрі є:

 • проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, теорії та практики будівництва і застосування Збройних Сил України, підвищення їх боєздатності, створення нових зразків озброєння та військової техніки;
 • дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку військової освіти;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації та їх атестування;
 • узагальнення досягнень зарубіжних країн у галузі будівництва та розвитку військових структур, способів ведення бойових дій, створення нових видів озброєння та військової техніки;
 • організація інформаційно-рекламної і видавничої діяльності для пропаганди досягнень кафедри шляхом видання монографій, підручників та інших наукових і науково-методичних матеріалів;
 • створення сучасної науково-експериментальної і навчально-лабораторної бази та їх ефективне використання.

Основними формами наукової та науково-технічної діяльності на кафедрі є:

 • виконання фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень (науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт);
 • експериментальна перевірка теоретичних висновків і положень, проведення експериментальних досліджень у лабораторних умовах, на полігонах і у військах (силах), узагальнення результатів наукових досліджень і вироблення рекомендацій для їх утілення в практику військ ;
 • розробка військово-теоретичних праць, підручників, монографій, дисертацій, наукових статей, доповідей, програмного забезпечення, а також участь у розробці статутних (нормативних) документів за планами відповідних органів військового управління;
 • організація роботи воєнно-наукових товариств студентів; аналіз, узагальнення і розповсюдження досвіду наукової діяльності та його втілення у практику військ і навчальний процес кафедри;
 • підготовка і проведення наукових конференцій і семінарів; підготовка рецензій на наукові праці;
 • патентно-ліцензійна, винахідницька і раціоналізаторська робота тощо. Воєнно-наукова робота студентів проводиться на кафедрі в тісному зв’язку з навчальним процесом як його невід’ємне продовження. Вона поділяється на науково-дослідну роботу, що входить до навчального процесу, і на роботу, яка виконується поза навчальним часом. Науково-дослідна робота студентів, що входить до навчального процесу, передбачає:
 • виконання планових завдань, лабораторних робіт, курсових, науково-практичних, кваліфікаційних і дипломних робіт з елементами наукових досліджень;
 • виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру в період військового стажування і практики;
 • вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації та виконання наукового експерименту, обробки результатів наукових досліджень.
 • Науково-дослідна робота студентів, яка виконується поза навчальним часом, організовується за такими формами:
 • робота студентів у наукових гуртках воєнно-наукового товариства; участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрі;
 • винахідницька і раціоналізаторська робота;
 • участь у конкурсах кафедри, міжвузівських конкурсах (форумах) наукових робіт Міністерства оборони України, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах із спеціальностей і навчальних дисциплін, які проводяться Міністерством освіти і науки України;
 • лекторська робота щодо розповсюдження знань у галузі військової науки і техніки.

Кафедра розробляє річний план наукової роботи на календарний рік.
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється під час проведення ними всіх видів навчальних занять, методичної та наукової роботи, під час занять з індивідуальної підготовки, а також у процесі самостійної роботи з удосконалення військових і спеціальних знань.
Підвищення кваліфікації, крім того, здійснюється науково-педагогічними працівниками у навчальних закладах (підрозділах) системи підвищення кваліфікації фахівців Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади України, на стажуванні в провідних вищих військових навчальних закладах, вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, на підприємствах промисловості, а також на курсах, які забезпечують підвищення індивідуальної фахової підготовки.
На кафедрі робота з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників організовується перспективним і річним (на навчальний рік) планами підвищення кваліфікації.
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри планує і організовує завідувач кафедри. На кожного призначеного на кафедру науково-педагогічного працівника, який починає педагогічну діяльність на кафедрі, розробляється план його професійного становлення, розрахований на два роки. Для безпосереднього керівництва і надання допомоги такому науково-педагогічному працівнику призначається керівник із числа досвідчених науково-педагогічних працівників кафедри, які мають практичний досвід викладацької діяльності не менше п’яти років.
Навчання науково-педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації або стажування в провідних вищих військових навчальних закладах, вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, на підприємствах промисловості чергується з періодичністю один раз на 5 років. Підвищення кваліфікації досвідчених науково-педагогічних працівників може здійснюватися безпосередньо на кафедрі за індивідуальними планами, затвердженими завідувачем кафедри.
Майно та джерела фінансування кафедри
Матеріально-технічну базу військових навчальних підрозділів складає комплекс матеріальних та технічних засобів, будівель та споруд, що призначені для забезпечення підготовки тих, хто навчається з установлених військових спеціальностей відповідно до навчальних планів, програм навчальних дисциплін, сучасних технологій і методик навчання, табелів до штатів (штатних розписів), а також для виконання наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних працівників.
Основними елементами навчально-матеріальної бази кафедри є:

 • навчальна військова техніка та озброєння;
 • навчально-лабораторна база (лабораторне устаткування та обладнання, обчислювання техніка, технічні засоби навчання і контролю тощо);
 • аудиторії, класи, кабінети, бібліотеки, викладацькі кімнати, інші навчальні та навчально-допоміжні приміщення;
 • навчальні майстерні, ангари, пункти технічного обслуговування, склади для зберігання військової техніки, зброї, приладів;
 • стрілецький тир та інші об’єкти, що призначені для відпрацювання завдань загальновійськової та спеціальної підготовки і проведення зборів; інші матеріальні та технічні засоби, будівлі та споруди; підручники та навчальні посібники, наукова та довідкова література, статути, порадники, курси стрільб та водіння, інші нормативні документи та навчальні матеріали.

Для проведення навчального збору зі студентами, передбаченого програмою військової підготовки, за погодженням із замовником, кафедра використовує польову навчальну базу військових частин.
Забезпечення військовою технікою та озброєнням, боєприпасами, транспортними засобами, навчально-тренувальними засобами, приладами, апаратурою, інструментом, запасними частинами до військової техніки, а також військовими статутами, порадниками, посібниками, інструкціями, топографічними картами, спеціальною літературою, пальним та мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та іншими матеріалами відповідно до штатних розписів, табелів та норм постачання здійснюється за заявками завідувача кафедри через відповідні постачальні органи Міністерства оборони України.
Забезпечення кафедри матеріальними засобами, а також порядок монтажу (демонтажу), налагодження (регулювання) озброєння і військової техніки, проведення поточного, середнього та капітального ремонту військової техніки, озброєння та транспортних засобів встановлюється Міністерства оборони України.
Забезпечення кафедри нормативними документами Міністерства оборони України, іншими документами та навчальними кінофільмами покладається на керівника органу військового управління, якому підпорядкована кафедра.
Для проведення практичних занять з озброєнням, військовою технікою, а також польових занять студенти, які проходять військову підготовку, можуть забезпечуватись спеціальним одягом.
Склад комплекту спеціального одягу узгоджується з начальником Тилу Збройних Сил України.
Спеціальним одягом студенти забезпечуються з розрахунку - один комплект на 10 студентів, які залучаються до військової підготовки, з терміном його використання протягом трьох років. Якщо кафедра здійснює військову підготовку менше ніж 250 студентів, вона повинна мати ЗО комплектів спеціального одягу.
Розвиток і вдосконалення навчально-матеріальної бази кафедри здійснюється на основі перспективного (п’ятирічного) та річних планів, які розробляються кафедрою. Перспективний план розвитку навчально-матеріальної бази узгоджується з Міністерством оборони України та затверджується ректором університету.
Фінансування кафедри здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
З метою забезпечення функціонування кафедри, Міністерство оборони України здійснює:

 • фінансування видатків на утримання працівників, призначених на посади кафедри за основним штатним розписом;
 • виділення коштів на відрядження, що пов’язані з навчальним процесом та заходами, що проводяться Міністерством оборони.

Розміри бюджетних видатків на підготовку військових фахівців за державним замовленням на кафедрі враховуються при визначенні розмірів бюджетних видатків на підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами (спеціальностями) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та науково-педагогічних і наукових працівників.
З метою забезпечення функціонування кафедри університет здійснює:

 • капітальне будівництво, експлуатацію та ремонт будівель і споруд
 • кафедри, із необхідною чисельністю посад для осіб, які забезпечують експлуатацію зазначених споруд;
 • виділення кафедрі коштів на відрядження працівників, призначених на посади за додатковим штатним розписом, які пов’язані з навчальним процесом студентів, фізичною підготовкою і спортом, навчальними та культурно-освітніми заходами, на оплату за користування службовими телефонами та послугами за ведення таємного і службового діловодства та листування;
 • охорону озброєння, військової техніки та майна, що передані Міністерством оборони України для підготовки осіб офіцерського складу;
 • витрати, пов’язані з оплатою праці науково-педагогічних та інших штатних працівників кафедри, з експлуатацією матеріально-технічної бази кафедри, що виділяються для такої підготовки;
 • витрати на утримання, розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази, придбання видаткових матеріалів та інші навчальні потреби відповідно до затверджених кошторисів.

Для фінансування кафедри можуть залучатися інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.
Інші питання щодо функціонування кафедри
Виховна робота на кафедрі є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу і включає в себе організаційні, морально-психологічні, педагогічні, інформаційні, культурно-просвітницькі та військово-соціальні заходи, які проводяться з метою формування у студентів морально-психологічних якостей, необхідних для військової служби.
Основними завданнями виховної роботи на кафедрі є:

 • виховання у студентів глибокого почуття любові до України, її народу, виховання в них бойових якостей, духовної та психологічної готовності із зброєю в руках захищати Українську державу, формування якостей громадянина-патріота, особистої відповідальності за оборону і безпеку України;
 • формування у студентів поваги до Конституції України та інших законів України, свідомого виконання вимог статутів Збройних Сил України, наказів та директив Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
 • виховання в студентів свідомого, творчого ставлення до навчання, високої культури поведінки; високих моральних і бойових якостей на історичних традиціях українського народу, свідомого ставлення до виконання службових обов’язків, гордості за належність до Збройних Сил України, вірності традиціям і бойовому прапору; ефективне використання з цією метою військових ритуалів;
 • вивчення та задоволення духовних запитів студентів і членів їх родин; організація дозвілля студентів;
 • морально-психологічне вивчення особового складу, проведення професійного психологічного добору на різні рівні навчання та посади;
 • забезпечення психологічної адаптації всіх категорій працівників кафедри відповідно до їх фаху та індивідуальних нервово-психологічних особливостей; проведення відповідної профілактичної роботи;
 • вивчення соціально-психологічного стану в підрозділах кафедри, опрацювання пропозицій командирів усіх ступенів щодо вдосконалення виховної роботи;
 • вивчення та коригування соціально-психологічного стану в підрозділах, проведення соціально-психологічних заходів щодо зміцнення дисципліни;
 • соціально-психологічний аналіз чинників, які сприяють виникненню нестатутних стосунків та інших негативних явищ, їх соціально-психологічна профілактика та корекція;
 • організація та проведення заходів з виконання вимог законодавчих актів України щодо соціального і правового захисту працівників та членів їх сімей;
 • виховання в студентів якостей, необхідних майбутньому офіцеру, здатному грамотно навчати та виховувати підлеглих, зміцнювати військову дисципліну і організованість, підтримувати постійну бойову готовність, уміло згуртовувати військові колективи, працювати в умовах демократизації життя у військах;
 • аналіз відгуків на випускників кафедри з військ.

Кафедра має свій режимно-секретний орган.
Для забезпечення внутрішньої повсякденної діяльності, кафедра має право на свої печатки та штампи.
Внутрішній порядок на кафедрі організовується відповідно до законодавства та наказу ректора університету “Про організацію військової підготовки студентів”, який враховує особливості розміщення кафедри і організації навчального процесу, Статутів Збройних Сил України, наказів та директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
З метою формування в студентів практичних навичок у виконанні вимог військових статутів, виконавчої та військової дисципліни, забезпечення високої організованості та стройової підтягнутості видається наказ про формування навчальних взводів, встановлюється розпорядок дня, форма одягу, порядок поведінки студентів під час проведення навчального процесу на кафедрі, а також порядок роботи науково-педагогічних працівників та працівників.
Розпорядок дня розробляється на кафедрі і затверджується завідувачем кафедри. Розпорядком дня передбачається час для ранкового огляду, навчальних занять, самостійної підготовки, догляду за військовою технікою та озброєнням, тренувань за спеціальністю, виховної роботи зі студентами (у поза навчальний час). Крім того, в ньому визначається робочий час науково-педагогічних працівників і працівників.
Для контролю дотримання визначених вимог повсякденної діяльності, консультацій студентів призначається черговий викладач кафедри.
Для проведення практичних занять з озброєнням, військовою технікою, а також польових занять, студенти, які проходять військову підготовку, забезпечуються спеціальним одягом за власні кошти або кошти університету.