Ви є тут

Головна

Документи у репозітарії ЗНТУ

1. Робоча програма дисципліни


Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами системи теоретичних знань щодо планування розвитку територій та формування професійних компетентностей з управління стратегічними та тактичними змінами територій.

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

- принципи та засади державної регіональної політики, нормативно-правові основи територіального планування;

- сутність, форми і методи планування та прогнозування соціально-економічного розвитку об’єктів управління, знання системи планування в Україні;

- цілі, завдання і функції стратегічного планування територій, складові процесу стратегічного планування територій;

- складові  інституційного, інформаційного та організаційного забезпечення процесу планування розвитку територій;

- основні аспекти, етапи, методи соціально-економічного аналізу розвитку територій;

- механізми реалізації стратегічного плану розвитку територій;

- систему моніторингу та оцінки його реалізації;

- сутність оперативного планування, підходів до розробки оперативних планів територіального розвитку.

вміти:

- розкривати сутність і зміст державної регіональної політики в контексті планування розвитку територій та роль місцевих органів влади у її реалізації;

- аналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід планування з метою його використання у подальшій роботі;

- здійснювати вибір доцільних методів аналізу розвитку територій з урахуванням їх особливостей;

- аналізувати ресурсний потенціал регіону, визначати проблеми та напрями перспективного розвитку міст і регіонів, окреслювати пріоритети розвитку;

- обґрунтовувати і формулювати цілі розвитку територій, визначати її сильні і слабкі сторони;

- визначати тактику, політику, процедури, правила впровадження і реалізації стратегічного планування розвитку територій, здійснювати вибір програм і проектів;

- організовувати інформаційне та організаційне забезпечення процесу планування;

- визначати оперативні цілі, здійснювати організацію розробки та реалізації оперативного плану розвитку території;

 

Викладач дисципліни: Кутідзе Людмила Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

28 «Публічне управління та адміністрування»

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування): 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр

Загальна кількість годин – 90

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,33

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

14 год.

4 год.

Кваліфікація (професійне спрямування): магістр з публічного управління та адміністрування

 

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання (денне відділення): 2 год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1: 2,14

для заочної форми навчання – 1: 14,3

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Форма підсумкового контролю – залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Контрольна робота

 

16

16

16

16

16

20

100

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 2

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Контрольна робота

 

16

16

16

16

16

20

100