Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Планування міст і транспорт» є сформулювати у студента узагальнену систему знань і практичних навиків з питань основних вимог, які стосуються планувальної системи міст.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування міст і транспорт» є:

- керуючись нормативними матеріалами, використовуючи матеріали проекту генплану населеного пункту або проекту детального планування району міста, в умовах проектної організації:отримувати необхідні вихідні дані для проектування будівельних об'єктів;

- виконувати планування виробничих територій (промислових, комунально-складських тощо);

- розробляти маршрути перевезень матеріалів, деталей і конструкцій від баз постачання до будівельного майданчика.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основну нормативно-технічну літературу системи містобудування і планування і вміти її застосовувати на практиці; вимоги до планування міських територій на різних стадіях проектування.

вміти: застосовувати знання, що одержані студентом під час вивчення дисципліни, для вирішення практичних задач під час подальшого навчання та після закінчення ВУЗу.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     105    години /    3,5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист ІДЗ, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Кулік М. В.