Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Сейдаметов Станіслав Валерійович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни "Фізика" є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок розв’язання фізичних задач, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів в своєї галузі техніки.
Завдання: Формування у студентів наукового світогляду i сучасного фізичного мислення, ознайомлення студентів з методами фізичного дослідження, методами рішення конкретних задач з різних галузей фізики, формування навиків проведення фізичного експерименту. Формування уміння виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
•    основні  фізичні  явища;  
•    фундаментальні  закони природи;
•    правила класичної та сучасної фізики;
•    методи фізичних досліджень;
•    внутрішні зв'язки між окремими розділами науки;
•    основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;
вміти:
- використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дис-циплін за фахом;
-    встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
-    застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
-    визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
-    використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення;  
-    складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;  
-    пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
-    аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити ви-сновки;
-    правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.
    Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни протягом се-местру заплановано виконання самостійних завдань у вигляді рефератів і ін-дивідуальних завдань по розв’язанню задач.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

Напрям підготовки

133 – Галузеве машино-будування

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

6.133-4 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

120 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські
  -
Лабораторні

28 год.

2 год.

Самостійна робота
64 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%