Ви є тут

Головна

ВЧВ Підприємницька діяльність

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з питань підприємницької діяльності, вмінь аналізувати проблеми та ситуації для їх оптимального розв'язання, набуття логічного підприємницького мислення для самостійних початкових дій у бізнесі.

Завдання: вивчення сутності, видів, характерних особливостей підприємництва; обґрунтування вибору організаційної форми підприємництва, організації створення підприємства; методології розроблення бізнес-плану, стратегії та інноваційних процесів розвитку бізнесу; здійснення коопераційних зв'язків та самоорганізації підприємницької діяльності.

Предмет: методологія та організація підприємницької діяльності.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: організаційно-економічні засади підприємницької діяльності в Україні; організаційно-правові форми суб’єктів підприємництва; правові основ заснування суб’єктів підприємницької діяльності; підходи до генерування бізнес-ідей; економічні засади здійснення підприємницької діяльності; форми взаємодії та співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності; ризики в підприємницькій діяльності, їх попередження та умов страхування; умови припинення підприємницької діяльності, регулювання та підтримки підприємництва в Україні.

Підготовлений фахівець повинен вміти: організовувати власну справу та успішно здійснювати функції пов’язані з її веденням; працювати із законодавчими актами та статистичною інформацією; враховувати законодавчі обмеження щодо підприємницької діяльності; визначати проблеми в підприємництві та аналізувати їх причини; планувати бізнес-ідеї та оцінювати результати підприємницької діяльності; оцінювати економічну ефективність підприємницького рішення.

Змістовний модуль І. Передумови організації підприємницької діяльності

Тема 1. Об’єктивні засади підприємницької діяльності.

Тема 2. Формування підприємницьких структур.

Тема 3. Технологія заснування власної справи.

Тема 4. Ліцензування деяких видів підприємницької діяльності.

Тема 5. Правовий статус і етика підприємця.

Тема 6. Інвестування підприємницької діяльності.

Змістовний модуль ІІ. Основні засади функціонування суб’єкту підприємництва.

Тема 7. Система планування підприємницької діяльності.

Тема 8. Менеджмент та маркетинг підприємницької діяльності.

Тема 9. Система оподаткування в Україні.

Тема 10. Ризики в підприємницькій діяльності.

Тема 11. Страховий захист інтересів суб’єктів підприємництва.

Змістовний модуль ІІІ. Умови припинення підприємницької діяльності, регулювання та підтримка підприємництва в Україні.

Тема 12. Банкрутство і ліквідація збанкрутілих суб’єктів підприємництва.

Тема 13. Припинення підприємницької діяльності.

Тема 14. Державне регулювання та підтримка підприємництва.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

26 год.

6 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

98 год.

138 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік