Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Перспективи розвитку  енергозбереження»  – ознайомлення студента з історією розвитку енергетики, сучасними її проблемами; ознайомлення з сучасним станом енергетики, як науки, з її історією, проблема­ми та перспективами розвитку в напрямку енергозбереження; з особливостями навчання в університеті. Головне – спрямувати зусилля студентів на глибоке та творче оволодіння майбутньою спе­ціальністю та свідоме вивчення дисциплін, які викладаються.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні принципи перетворення енергії при виробництві та споживанні;
  • основні типи джерел теплової та електричної енергії та режими їх роботи;
  • характеристику основних енергетичних ресурсів Землі, України, екологічні проблеми, пов'язані з їх використанням;
  • принцип дії та особливості енергетичного обладнання різного призначення,  конструкцію їх окремих частин;
  • методи збереження та перетворення енергії при виробництві її на енергетичних об’єктах;
  • основи передачі та розподілу різного виду енергії;
  • використання енергії в промисловості, сільському господарстві, в побуту;

вміти:

  • самостійно отримувати інформацію з технічної літератури;
  • аналізувати отриманні знання з технічної та інформаційної літератури.

В задачу цього курсу входить також ознайомлення студентів з місцем май­бутньої професії в загальній структурі народного господарства, загальна характе­ристика наукових дисциплін, які вивчаються студентами в процесі навчання.

Провідний викладач дисципліни: Авдєєв І.В. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070108 Енергетичний менеджжмент

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 108

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 5,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

16 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

92 год.

102 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік