Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок дослідження електромагнітних та електромеханічних перехідних процесів, застосування математичних методів в розрахунках стійкості паралельної роботи електростанцій та енергосистем.

Завдання: глибоке засвоєння студентами знань з причин  виникнення електромагнітних та електромеханічних перехідних процесів та їх фізичної природи, вивчення заходів щодо збереження стійкості енергосистем і математичних методів її дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основи теорії електромагнітних перехідних процесів;
 • математичні моделі основних силових елементів енергосистеми;
 • методи розрахунку електромагнітних перехідних процесів;
 • особливості протікання електромагнітних перехідних процесів в синхронних генераторах, трансформаторах, довгих лініях, передачах постійного струму та в інших елементах енергосистеми та методи їх аналізу з застосуванням сучасного математичного апарату;
 • методи та алгоритми розрахунку струмів короткого замикання;
 • математичні моделі елементів енергосистеми в розрахунках перехідних процесів, статичної та динамічної характеристики навантаження;
 • критерії статичної та динамічної стійкості та їх нормування;
 • технічні засоби по забезпеченню стійкості роботи енергосистем та навантаження.

 

вміти:

 • формувати математичні моделі елементів енергосистеми та будувати на їх основі відповідні схеми заміщення;
 • визначати параметри елементів схеми;
 • вибирати методи розрахунку, адекватні поставленій задачі;
 • розраховувати електромагнітні перехідні процеси, передусім струми короткого замикання, з використанням ЕОМ;
 • оцінювати до яких похибок можуть призвести ті чи інші припущення та спрощення;
 • розраховувати електромеханічні перехідні процеси, з використанням ЕОМ;
 • вибирати моделі і методи для оцінки якості перехідних процесів в електроенергетичних системах;
 • розраховувати запаси стійкості енергетичних систем;
 • визначати оптимальні заходи для забезпечення стійкості при розрахункових та нормативних збуреннях в електроенергетичній системі.

Провідний викладач дисципліни: Шрам О.А.  доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 1

Спеціальність

(професійне спрямування):

8.05070108 Енергетичний менеджмент

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 162

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

32 год.

12 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

16 год.

8 год.

Самостійна робота

98 год.

140 год.

Індивідуальні завдання:    год.

Вид контролю: екзамен