Ви є тут

Головна

dyarymbash

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду ректора Національного університету «Запорізька політехніка»
ЯРИМБАША Дмитра Сергійовича

Народився 3 квітня 1983 р. у м. Запоріжжя.

   ОСВІТА

У 2004 р. закінчив з відзнакою Запорізький національний технічний університет за напрямом підготовки «Електромеханіка» та здобув кваліфікацію бакалавра з електричних машин та апаратів.

У 2005 р. отримав у Запорізькому національному технічному університеті диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Електричні машини і апарати» і диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси».

У 2009 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи».

У 2015 р. здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи».

Рішеннями Атестаційної колегії МОН України присвоєні вчені звання:

 • у 2012 р. – доцент кафедри електропостачання промислових підприємств,
 • у 2019 р. – професор кафедри електричних машин.
   ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2005-2014 рр. – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри електропостачання промислових підприємств у Запорізькому національному технічному університеті.

З 2015 р по теперішній час – завідувач кафедри електричних машин у Національному університеті «Запорізька політехніка».

Відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету «Запорізька політехніка» на 2021 рік.

   НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор понад 100 публікацій, з них 77 наукових, зокрема: 66 статей – у наукових фахових виданнях України та інших держав (з них 29 статей – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Science Index), 37 статей – у фахових виданнях України, 12 тез доповідей на конференціях і 2 патенти України на винахід та 20 навчально-методичних робіт.

h-індекс Google Scholar = 19 (згідно з базами даних Google Scholar)

h-індекс Scopus = 9 (згідно з базами даних Scopus).

   ГОЛОВНА МЕТА ПЕРЕДВИБОРЧОЇ ПРОГРАМИ

спрямована на створення сучасної ефективної високоякісної екосистеми підготовки конкурентоздатних професійних кадрів та подальший розвиток Національного університету «Запорізька політехніка» на основі понад 120-річного досвіду і передових досягнень славетної Запорізької «МАШИНКИ», поєднання освіти, науки, інновацій, забезпечення інтеграції до міжнародного науково-освітнього простору та розвитку матеріально-технічного, фінансового і ресурсного забезпечення освітньо-наукових процесів в університеті.

Реалізація головної мети програми розвитку університету потребує реформування в напрямах освітньої, наукової, міжнародної, адміністративно-господарської, фінансової діяльності та у сферах студентського самоврядування, фахової передвищої освіти і соціальній:

 • визначити шляхи інтенсивного розширення контингенту студентів університету на основі досліджень, аналізу потреб і прогнозування регіонального ринку праці та розширення номенклатури освітніх послуг з урахуванням розвитку сучасних технологій освіти;
 • визначити напрями особистого розвитку науково-педагогічних працівників і підвищення рейтингового рівня університету на основі новаторських розробок та впровадження прозорого механізму матеріального стимулювання всебічних досягнень викладачів, співробітників і студентів;
 • при постановці питань фінансового стимулювання працівників забезпечити прозорість та широке залучення кафедр, вчених рад факультетів та інститутів, органів студентського самоврядування усіх рівнів;
 • сприяти зменшенню зайвого бюрократичного навантаження усіх працівників університету, його структурних підрозділів, насамперед, кафедр і деканатів шляхом впровадження в університеті системи внутрішнього електронного документообігу та персональних електронних кабінетів викладачів (співробітників) разом із суттєвим принциповим скороченням «дублювання» звітності;
 • забезпечити комфортними умовами праці та навчання усіх працівників і студентів університету на основі цифровізації робочих місць з сучасною мультимедійною і комп’ютерною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням;
 • всебічно сприяти створенню STEM-лабораторій кафедр, їх об’єднанню у STEM-центри факультетів та у STEM-hub університету для формування індивідуальної траєкторії здобувача освіти «Школа-STEM-університет-бізнес(виробництво)», сприяти забезпеченню і всебічному розвитку діяльності Дитячо-юнацького наукового університету «Запорізька політехніка»;
 • сприяти залученню спеціальних коштів навчання для фінансової підтримки і розвитку кафедр, їх матеріальної та лабораторної бази, розвитку наукових досліджень і якісного зростання кадрового забезпечення освітніх програм;
 • забезпечити прозорість, колегіальність і передбачуваність кадрової політики в університеті, підвищити відповідальність керівництва кафедр, факультетів університету за об’єктивність розгляду та вирішення кадрових питань;
 • запровадити систему медичного обслуговування працівників на основі відкриття медичного центру університету із використанням діючої ліцензії для університетського санаторію-профілакторію;
 • сприяти скороченню витрат на оплату споживання енергоресурсів на основі розробки та реалізації програми комплексної термомодернізації корпусів і гуртожитків університету, переведенню їх на автономне опалення;
 • перетворити студентське містечко на студентський кампус сучасного європейського рівня;
 • запровадити систему стимулювання кафедр і відповідальних осіб для розвитку міжнародної діяльності та збільшення контингенту іноземних студентів;
 • створити інвестиційний відділ для залучення грантів з урахуванням двох напрямків: індивідуальні гранти на особистісний розвиток здобувачів освіти, аспірантів, викладачів та гранти на високотехнологічний розвиток матеріально-технічної бази університету.
   ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМКУ ПРОПОНУЄТЬСЯ:
 • створити умови для високоякісної цифровізації освітніх послуг;
 • створити англомовний інформаційний супровід навчально-методичних комплексів дисциплін для освітніх програм підготовки здобувачів за всіма рівнями вищої освіти;
 • створити в університеті інформаційну інфраструктуру для забезпечення успішної акредитації освітніх програм;
 • розробити внутрішні стандарти та запровадити систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти;
 • забезпечити реалізацію англомовних освітніх програм для підготовки студентів на усіх етапах навчання;
 • створити необхідні умови для забезпечення персональної відповідності кожного викладача ліцензійним вимогам;
 • запровадити ефективні механізми для усунення конфлікту інтересів, корупційних ризиків і будь-яких проявів академічної недоброчесності серед наукового, науково-викладацького складу, серед студентів, аспірантів і докторантів університету;
 • створити сучасні мультимедійні аудиторії на кожному факультеті;
 • якісно і кількісно розширити студентські та викладацькі простори взаємодії, які спрямовані на відпрацювання командної роботи та покращення й розвиток Soft-skills викладачів та студентів;
 • сприяти розвитку складових неформальної освіти у формуванні індивідуальної траєкторії освіти студентів із офіційним визнанням її результатів;
 • популяризувати історичні та культурні традиції Запорізького краю, сприяти самоідентифікації студентів університету як громадян і патріотів України.
   ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО НАПРЯМКУ ПРОПОНУЄТЬСЯ:
 • сприяти розвитку існуючих та створенню нових наукових шкіл на основі піднесення відомих і розвитку сучасних перспективних напрямів досліджень, пов’язаних з автоматизацією, програмною інженерією, комп’ютерними мережами, захистом інформації, історією науки і техніки, енергетикою, машинобудуванням, металургією, електротехнікою, електронікою, інформаційними технологіями, будівництвом, архітектурою, гуманітарною сферою, актуальними проблемами національної та міжнародної економіки тощо;
 • інтенсифікувати наукову співпрацю з компаніями «Мотор Січ», «ДТЕК», «Метінвест», КП «Іскра», «Запоріжтрансформатор», «Укрграфіт», «Запоріжабразив», «Хартрон-Юком», «Плутон», «АЛД інжиніринг та будівництво», «Прогрес», «Автоматизація ТераВатт Груп», «Шнейдер Електрік Україна», «Інфоком», «Тріада ЛТД і Ко», «CompuTools» та іншими високотехнологічними вітчизняними і зарубіжними підприємствами корпоративного, середнього і малого бізнесу шляхом створення спільних TECHNO- і STEM-хабів, науково-дослідницьких центрів, технопарків на базі синергії міжкафедральної роботи;
 • сформувати університетський простір для сприяння впровадженню технологічних, інформаційних, телекомунікаційних, гуманітарних, економічних наукових розробок, розробок зі штучного інтелекту та запровадити систему комерційної реалізації результатів досліджень;
 • вдосконалити взаємодію кафедр, факультетів і коледжів з адміністрацією на основі розширення принципів колегіальності управління університетом;
 • запровадити модульний підхід до фінансового супроводу усіх напрямів діяльності кафедр, факультетів, інститутів із створенням субрахунків зазначених структурних підрозділів;
 • розробити систему заохочення для інтенсивного покращення показників наукової діяльності, необхідних для входження університету до TOП–1000 за рейтингом QS та іншими міжнародними рейтингами;
 • розробити заходи для включення фахових журналів, що видаються в університеті: «Електротехніка та електроенергетика», «Вісник двигунобудування», «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» та «Економічний вісник», до наукометричних баз Web of Science і Scopus.
   ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО НАПРЯМКУ ПРОПОНУЄТЬСЯ:
 • здійснювати заходи інтеграції структурних підрозділів та університету в цілому в світовий науковий та освітній простір;
 • розвинути систему академічної мобільності, що забезпечить отримання студентами подвійних дипломів шляхом залучення університетів – партнерів з провідних країн світу, у тому числі, з країн ЄС;
 • розширити досвід кафедр університету з викладання дисциплін англійською мовою, забезпечити розробку та міжнародну сертифікацію англомовних освітніх програм для реалізації завдань академічної мобільності;
 • забезпечити більш широке залучення українських і закордонних компаній-партнерів, для істотного збільшення контингенту іноземних громадян, що навчаються в університеті;
 • покращити умови для навчання і проживання іноземних студентів у кампусі університету;
 • запровадити систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для удосконалення рівня володіння іноземною мовою із залученням закордонних фахівців – викладачів, носіїв мови;
 • сформувати із залученням кафедр університету центр міжнародної наукової та освітньої діяльності для забезпечення інтернаціоналізації вищої освіти і наукових досліджень у напрямках провідного тренду «Четвертої промислової революції – Industry 4.0».
   ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО НАПРЯМУ ПРОПОНУЄТЬСЯ:
 • оновити формат роботи редакційно-видавничого відділу, який би дозволив повністю забезпечити маркетинг видавничої діяльності університету, якісне видання наукової та навчальної періодики;
 • створити прес-службу університету з сучасною медіа-студією для висвітлення освітньої, наукової та інноваційної діяльності з можливістю подальшої комерціалізації її послуг для зовнішніх замовників;
 • забезпечити реставраційні та ремонтні роботи в усіх навчальних корпусах, насамперед, № 1 і № 2 та у студентських гуртожитках;
 • продовжити активне просування бренду університету, впроваджувати та поширювати елементи корпоративної культури серед співробітників та студентів університету;
 • запровадити систему комплексного енергомоніторингу та енергоменеджементу в усіх корпусах і гуртожитках університету для економії енерговитрат, модернізувати системи теплопостачання у гуртожитках та навчальних корпусах, збудувати індивідуальну котельню;
 • продовжити децентралізацію управління гуртожитками з подальшою передачею частки повноважень студентському самоврядуванню.
   ДЛЯ ФІНАНСОВОГО НАПРЯМКУ ПРОПОНУЄТЬСЯ:
 • провести повний фінансовий аудит університету та аудит матеріально-технічної бази;
 • залучити структурні підрозділи університету (інститути, факультети кафедри) до формування бюджету університету (як надходжень, так і витрат);
 • забезпечити доступ інститутам, факультетам і кафедрам до формування кошторису і штатного розпису університету;
 • впровадити рейтингову систему стимулювання співробітників на основі здобутків та показників роботи;
 • запровадити прозорий механізм планування, обліку, контролю й аналізу фінансових і матеріальних потоків в університеті та прозору систему матеріального заохочення кращих співробітників університету;
 • забезпечити фінансування ефективної видавницької діяльності в університеті для якісного видання наукової періодики, навчальної та наукової літератури;
 • здійснити фінансування заходів популяризації бренду університету, досягнень науковців, науково-педагогічних працівників, співробітників університету, його структурних підрозділів (інститутів, факультетів, кафедр, центрів, коледжів) і студентського самоврядування, корпоративних заходів для співробітників і студентів.
   ДЛЯ НАПРЯМКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРОПОНУЄТЬСЯ:
 • розвивати якісні та кількісні складові взаємодії між студентською і викладацькою спільнотами у забезпеченні спільних командних підходів, у покращенні і розвитку Soft-skills викладачів та студентів;
 • забезпечити розвиток соціальної сфери (оздоровчі табори, гуртожитки університету) з частковою передачею фінансових повноважень студентському самоврядуванню та студентському містечку, основним і базовим структурним підрозділам, коледжам університету;
 • впровадити дружнє до здобувачів освітнє середовище за принципом загальнодоступності із зонами відпочинку, створити центр освітньо-наукового пошуку із коворкінг зонами;
 • створити екосистему розвитку стартапів зі школою сучасного підприємництва, консультаційним центром, акселератором та менторською площадкою для розвитку починаючих студентів-підприємців;
 • забезпечити фінансування діяльності студентських гуртків, заходів тощо.
   ДЛЯ НАПРЯМКУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ПРОПОНУЄТЬСЯ:
 • розвивати освітню, наукову, матеріальну і фінансову базу для діяльності коледжів університету;
 • створити центр інновацій, креативної економіки та фахової передвищої STEM-освіти;
 • розширити права автономії та самоврядування коледжів для вирішення основних питань їх діяльності;
 • створити та організувати роботу ГО «Асоціація сприяння розвитку природничо-математичної та інженерної освіти» для залучення донорських коштів на розвиток матеріально-технічної бази ліцеїв, коледжів та університету.
   БАЗОВИМИ ПРИНЦИПАМИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Є:

порядність, професійність, прозорість, послідовність, креативність, інноваційність, відкритість, людяність, толерантність, розуміння того, що НАША «МАШИНКА» – ЦЕ СТУДЕНТИ, ВИКЛАДАЧІ ТА СПІВРОБІТНИКИ, а не рейтинги, звітність та формальність. Системи рейтингів є не самоціллю, а наслідком спільної командної роботи та стратегії, що мотивує до особистого розвитку.

ГОЛОВНІ ДЕВІЗИ ПРОГРАМИ:
РОЗВИТОК • ЄДНАННЯ • СПІВДРУЖНІСТЬ

nuzp-logo