Ви є тут

Головна

Мета: вивчення наукових основ навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, ознайомлення з діяльністю сучасної загальноосвітньої школи.

Завдання: розкрити головні проблеми побудови освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства; ознайомити студентів з основними закономірностями, принципами, методами і формами навчання і виховання; сформувати вміння використовувати педагогічні методи і прийоми для вирішення різних педагогічних проблем і сфері майбутньої професійної діяльності.

У процесі вивчення курсу відповідно до вимог навчальної програми студенти повинні

знати:

теорію та методику національного виховання навчання, специфіку роботи класного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователя школи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячих організацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та в позашкільних виховних закладах;

методи ефективного педагогічного управління процесом формування особистості школяра в ході його навчання і виховання;

сутність і закономірності розвитку особистості, анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості учнів;

принципи, форми й методи організації навчально-вихованої роботи з дітьми різних вікових груп;

вміти:

визначати конкретні завдання навчально-виховного впливу, виходячи із загальної мети національного виховання, рівня вихованості дитячого колективу та умов навколишнього середовища;

володіти методами і формами організації навчально-вихованого процесу, педагогічної діагностики та педагогічного прогнозування;

визначати мету навчання і виховання у відповідності до рівня вихованості учнів, будувати навчально-вихований процес на основі глибокого і систематичного вивчення учнів, їх інтересів, запитів;

регулювати і корегувати міжособистісні стосунки в учнівському колективі, проводити в ньому профілактику розмежування, конфронтації; формувати гуманні стосунки з учнями на рівні співпраці з урахуванням національних традицій;

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2 -й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___36______ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 120 3-й 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 5,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
80 год. 114 год.
Індивідуальні завдання: 6
Вид контролю: Залік - 3 семестр

 

Дисципліну викладає:

Дергач М.А., професор кафедри психології, д. пед. н., доцент