Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення концепції паралельних і розподілених обчислень, паралельних алгоритмів, організації та управління процесами (потоками), засобів паралельного та розподіленого програмування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

вміти:

  • Володіти методами і засобами програмного забезпечення для паралельних і розподілених комп’ютерних системах
  • Здійснювати побудову паралельного алгоритму і виконувати його аналіз
  • Створювати програми з застосуванням процесів (потоків).
  • Вміти керувати процесами
  • Вміти реалізувати взаємодію процесів
  • Виконувати моделювання паралельних обчислень
  • Створювати та налагоджувати паралельну і розподілену програму

 

Викладач дисципліни: Кудерметов Равіль Камілович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 10 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 26 год. 8 год.
Практичні, семінарські
8 год.  год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 166 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
15 15 15 20 15 20 100