Ви є тут

Головна

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки бакалавра зі спеціальності 016  «Спеціальна освіта» випускника ЗНТУ є тимчасовим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.
Внесено Запорізьким національним технічним університетом як тимчасовий документ до введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти України з галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 016  «Спеціальна освіта».
Освітньо-професійна програма «Корекційна освіта» використовується під час:

 • акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю;
 • розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні та практик;
 • розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
 • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • професійної орієнтації здобувачів фаху.

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій і встановлює:

 • обсяг та термін навчання бакалаврів;
 • загальні компетенції;
 • професійні компетентності за спеціальністю;
 • перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми;
 • вимоги до структури навчальних дисциплін.

Освітньо-професійна програма «Корекційна освіта» використовується для:

 • складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
 • формування індивідуальних планів студентів;
 • формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуальних завдань;
 • визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
 • акредитації освітньої програми;
 • зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;
 • атестації бакалаврів спеціальності 016  «Спеціальна освіта».

Користувачі освітньо-професійної програми «Корекційна освіта»:

 • здобувачі вищої освіти, які навчаються в ЗНТУ;
 • викладачі ЗНТУ, які здійснюють підготовку бакалаврів спеціальності 016  «Спеціальна освіта»;
 • екзаменаційна комісія спеціальності 016  «Спеціальна освіта»;
 • приймальна комісія ЗНТУ.

Освітньо-професійна програма «Корекційна освіта» поширюється на кафедри ЗНТУ, що здійснюють підготовку фахівців ступеня бакалавра спеціальності 016 Спеціальна освіта.