Ви є тут

Головна

Цей тимчасовий стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
фахове спрямування  0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
напряму підготовки 6.010201 “Фізичне виховання”                                                                           
освітнього рівня базова вища освіта
кваліфікації  бакалавр фізичного виховання та спорту, менеджер фізичного виховання та спорту
з узагальненим об’єктом діяльності система дій, спрямована на формування, просування та реалізацію послуг, які забезпечують  максимальну потребу громадян в заняттях фізичною культурою  та спортом (включаючи дитячо-юнацький спорт, масовий спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спортивно-оздоровчий туризм, рухову рекреацію і реабілітацію, діяльність по оздоровленню населення засобами фізичної культури і спорту).
нормативним терміном навчання (денна форма) чотири роки_
Цей стандарт встановлює:

  • Нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;
  • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;
  • нормативний термін навчання за очною формою навчання;
  • нормативні форми державної атестації.

Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством.
Стандарт призначений для атестації осіб, які закінчили навчання у вищих навчальних закладах, та сертифікації фахівців.