Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи термомодернізації та санації будинків» є вміння аналізувати доцільність застосування програм санації, визначати оптимальні шляхів модернізації існуючих будівель. Здійснювати реалізацію ефективних програм енергозбереження в будівництві.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи термомодернізації та санації будинків» є:

- використовуючи комплексний підхід при вивченні території будівництва аналізувати доцільність проектування і зведення будівель, а також виконувати прогнозування змін навколишнього середовища під впливом будівництва та експлуатації будівель і споруд;

- здійснювати реалізацію ефективних програм енергозбереження в будівництві.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: перспективні конструкторські, організаційні, технологічні, економічні і експлуатаційні концепції термомодернізації житлового будівництва з метою забезпечення мікроклімату в приміщені; фактори, що спричиняють теплові втрати та конденсацію пари та шляхи їх усунення; методи усунення біологічної корозії в будівлях, причини, що викликають зволоження  та ушкодження будівельних конструкцій солями, методи оздоровлення та осушення будівель, методи ремонту бетонних та залізобетонних поверхонь.

вміти: провести розрахунок водно теплового режиму будинку з врахуванням вимог тепло- та пароізоляції; запропонувати способи термомодернізації будинку згідно вимог вологісного та теплового режиму; застосувати принципи масо- та теплообміну при термомодернізації будинку; провести експертизу заволожених об’єктів, визначити джерела замокання будівельних конструкцій та розробити міроприємств по їх усуненню, запроектувати санітарно осушують , гідроізоляційну систему (системи), систему ремонту бетонних та з/бетонних конструкцій.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     120    години /    4   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - захист ІДЗ, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Бобраков А. А.