Ви є тут

Головна

Метою викладання – одна з базових дисциплін, що забезпечують теоретичну підготовку за напрямом підготовки 6.050901 «Радіотехніка».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні принципи кодування дискретних і безперервних повідомлень;

– основи теорії інформації, інформаційні характеристики і параметри дискретних і безперервних джерел і каналів;

– основні методи кодування для каналів без шумів і з шумами;

– основні методи ущільнення і розділення каналів і принципи побудови багатоканальних систем передачі інформації.

 

Викладач дисципліни: Бондарев Борис Миколайович, к.т.н., доцент, професор кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 48 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 8 год.
Самостійна робота
80 год. 126 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспит

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100