Ви є тут

Головна

Навчальна дисципліна "Основи системного аналізу" містить відомості, необхідні сучасному інженеру для обґрунтованого наукового аналізу, концептуального та практичного проектування, ефективного керування реальними системами, що використовуються в практиці сучасного управління. У ході вивчення даної дисципліни студенти одержують можливість системно осмислити та комплексно застосувати багато конкретних знань, умінь і навичок, отриманих при вивченні попередніх математичних дисциплін.

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння основними поняттями та методологією системного аналізу та одержання навичок рішення завдань по дослідженню систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни:

- формування світоглядних уявлень про системність всесвіту та людської діяльності в ньому;

- виявлення ролі та місця системного аналізу в системі прикладних наук;

- ознайомлення з методами вивчення та аналізу систем;

- вивчення послідовності та змісту етапів аналізу систем;

- вивчення особливостей впровадження результатів системного аналізу в практику.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   60   годин /   2   кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист лабораторних робіт.

Викладач - професор, д.т.н. Антипенко Є. Ю.