Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики» є засвоєння студентами основних положень релейного захисту та автоматики, датчиків інформації для пристроїв релейного захисту, конструкцій та елементної бази реле, принципів побудови релейного захисту, розрахунку та розробки принципових схем.  

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні вимоги до релейного захисту;
  • принципи дії, конструкції, та основні метрологічні характеристики датчиків інформації для пристроїв релейного захисту та автоматики;
  • основні принципи дії та конструкції реле;
  • принципи та види релейного захисту елементів системи електропостачання;
  • принципи проектування електричних схем релейного захисту елементів системи електропостачання;
  • методи розрахунку параметрів спрацьовування релейного захисту.

вміти:

  • вибирати види  релейного захисту для елементів системи електропостачання;
  • розраховувати параметри спрацьовування релейного захисту,  їх виставляти та перевіряти на стендах;
  • розробляти  принципові схеми релейного захисту для елементів системи електропостачання.

 

Провідний викладач дисципліни: Махлін П.В. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка_

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології_

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання 7(8).05070108 Енергетичний менеджмент

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий проект

                             

Семестр

Загальна кількість годин - 198

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

48 год.

120год.

Практичні, семінарські

            -

-

Лабораторні

16 год.

16 год.

Самостійна робота

80 год.

118 год.

Індивідуальні завдання: 36 год.

Вид контролю: екзамен