Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Мета дисципліни - розвиток вміння використовувати комп'ютер для зберігання та обробки інформації різноманітного характеру, розвиток здібностей, необхідних для використання та вдосконалення засобів автоматизації, вдосконалення навичок створення креслень і конструкторської документації за допомогою САПР систем, вивчення методів та засобів редагування трьохмірних моделей у пакеті Solid Edge 14.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основи формалізації та алгоритмізації інженерних задач;
  • функціональність, структуру і особливості середовища САПР і CAD пакетів.

вміти: 

  • будувати алгоритми для задач інженерного профілю;
  • орієнтуватися у переліку програмного забезпечення САПР;
  • працювати з САПР-пакетами і використовувати їх для виконання розрахунків, створення креслень, побудови моделей, як математичних, так і трьохвимірних твердотільних, для проведення попереднього дослідження цих моделей;
  • реалізувати можливості середовища САПР пакета Solid Edge 14 для побудови, аналізу і редагуванню трьохвимірних моделей.

Викладач: Каплієнко Олександр Олегович 

 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 4 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 240 7,8-й 7,8-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  24 год. 12 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
20 год. 4 год.
Самостійна робота
175 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік, екзамен