Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи проектної справи і конструювання» є одержання студентами знань про організацію і види проектування, склад і порядок виконання креслень на різноманітних стадіях проектів, методи розрахунків будівельних конструкцій і споруд, види і властивості матеріалів конструкцій, види навантажень і розрахункових схем будівель та споруд.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи проектної справи і конструювання» є:

– вирішувати задачі, щодо методики виконання робочих проектів будівель і споруд, з використанням традиційних та новітніх проектних рішень. Виконувати прив’язування типових проектів будівель до існуючих, в місці забудови, ґрунтових умов;

– розробляти робочу проектну документацію згідно вимог державних стандартів. Володіти питаннями нормативно-правового супроводу проектів. Вміти презентувати проектний продукт з використанням сучасних

програмних комплексів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати : особливості проектування залізобетонних і металевих конструкцій, перелік та склад робочих креслень основних комплектів.

вміти : визначати стадійність проектування для будівництва; збирати навантаження на конструкції будівель та споруд.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     90    годин /    3    кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання - диф. залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист ІДЗ, рубіжні тестові контролі.

Викладач - доцент, к.т.н. Бобраков А. А.