Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних та практичних засад побудови і методології розробки систем автоматизації проектування (САПР), що використовуються в радіотехнічній та машинобудівній галузях промисловості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– ідеологію побудови САПР;

– проблеми і принципи проектування САПР;

– структуру, види забезпечення САПР;

– особливості використання САПР при проектуванні виробів в радіоелектроніці та машинобудуванні.

вміти:

– виконувати аналіз предметної області і обгрунтовувати доцільність розробки САПР;

– проектувати структурні та функціональні схеми САПР;.

– використовувати сучасні досягнення в галузі машинної графіки та геометричного моделювання при проектуванні.

Викладачі дисципліни: Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 16 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 6 год.
Самостійна робота
96 год. 132 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи геометричного та графічного моделювання" “Робота з бібліотеками у системі КОМПАС-ГРАФИК 5Х”, частина 3 для студентів спеціальності 8.091001 усіх форм навчання / [Шило Г.М., Поспеєва І. Є.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 42с.