Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи підприємництва в будівництві» є вивчення студентами питань теорії та практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи підприємництва в будівництві» є:

- розробляти бізнес-плани на виконання замовлень з проектування чи будівництва, складати звітність

перед органами державного контролю, укладати угоди, контракти, договори підряду.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: нормативні документи з підприємницької діяльності в Україні, основи бухгалтерського обліку, види підприємств в Україні і методику їх створення, юридичні питання з ведення підприємницької діяльності.

вміти: укладати угоди, укладати контракти найму робочої сили, створювати бізнес-план на виконання замовлення з проектування чи будівництва, робити звітність перед органами державного контролю.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   90   години /  3  кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - рубіжні тестові контролі.