Ви є тут

Головна

Мета: викладання дисципліни «Основи наукових досліджень та організація експерименту» полягає в підготовці фахівців до організації проведення експериментів, формуванні у них здатності коректно обробляти експериментальні результати, застосовувати результати дослідницької діяльності для підвищення ефективності конкретного виробництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: аналітичні методи розв’язання задач, методи обробки експериментальних даних, методики організації лабораторних та промислових експериментів, методи моделювання технічних об’єктів.

вміти: зібрати та проаналізувати інформацію, організувати проведення експерименту, подати результати виконаної наукової роботи з урахуванням проаналізованих опублікованих матеріалів у відповідному оформленні згідно з встановленими вимогами.

Викладач дисципліни: Ткач Дар'я Володимирівна, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

«Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

    (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 90 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр - -
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 4 год.
Самостійна робота
62 год. 86 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45 %  до 55%

для заочної форми навчання – 4,5% до 95,5%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T5 100
20 20 40 20 20 20 20 20 20