Ви є тут

Головна

 

Викладає кандидат технічних наук, доцент Остапенко Василь Васильович

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4539

Мета: метою викладання дисципліни «Основи менеджменту» є  формування у студентів знань з основних напрямків менеджменту на промислових підприємствах, розвитку менеджменту в Україні та світі. В основі менеджменту закладені наукові знання і мистецтво, яке визначається безпосередньо специфікою послуг, які надаються,  і ринковими відносинами.

Опанування дисципліни «Основи менеджменту» надасть студентам теоретичні навички в управлінні з метою виховання  їх  управлінцями нового типу: високопрофесійних, в широкому колі економічних, соціальних та технологічних питань, з почуттям відповідальності за результати діяльності підприємства.

Завдання:

-   формування основ управлінського мислення;

-   ознайомлення з ситуаційним і процесним підходом в економіці;

-   ознайомлення з існуючими структурами управління та областю їх використання;

-   вивчання функцій управління;

-   ознайомлення з груповою динамікою та методами керівництва;

-   вивчання методів забезпечення ефективної діяльності підприємств

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-         задачі, методи,  передумови виникнення  менеджменту;  

-         організаційну структуру та її спекти;

-         сутність керівництва, влади та їх особистий вплив;

-         сутність планування;

-         особливості організації;

-         сутність мотивації;

-         сутність контролю;

-         особливості прийняття управлінських рішень та комунікації;

вміти:

- володіти теоретичними знаннями основ менеджменту, творчо переосмислити досвід управління зарубіжними компаніями, звернути увагу на головні проблеми управління, від рішення яких залежить життєздатність та довгостроковий успіх підприємства;

- виконувати функції планування, організації, мотивації, контролю праці робітників для досягнення певних цілей організації;

- володіти основними інструментами комунікаційної політики підприємства та прийняття управлінських рішень; 

- вміти створювати  творчий  інноваційний  клімат на підприємстві, сильну організаційну культуру, які стимулюють працівників на нововведення, впровадження технологічних і організаційних змін.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. З'єднуючи процеси.

Тема 1. Промислове підприємство  як об’єкт управління

Тема 2 . Комунікації в процесі управління організацією

Тема 3. Прийняття рішень

Тема 4. Моделі і методи прийнятті рішень

Тема 5. Критерії прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику.

 

Змістовий модуль 2. Функції управління

Тема 6. Стратегічне планування

Тема 7. Організація і організаційні структури

Тема 8. Мотивація в менеджменті

Тема 9. Контроль в управлінні

 

Змістовий модуль 3. Групова динаміка, середовище організації та соціальна відповідальність

Тема 10. Влада, вплив, лідерство

Тема 11. Управління конфліктами, змінами, стресами

Тема 12. Соціальна відповідальність і етика. Середовище організації

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

0701 Транспортна інфраструктура

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.070101 – «Транспортні технології».

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7.07010104 – «Організація та регулювання  дорожнього руху»,

7.07010101 – «Транспорті системи»;

7.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 135

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

24 год.

6 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

87 год.

125 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю: іспит