Ви є тут

Головна

Дисципліна "Основи мехатроніки" є спеціальною дисципліною при підготовці магістрів за напрямом 8.05050308 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання".

 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з поняттями, принципами побудови і функціонування, конструкціями та основами теорії мехатронних систем і навчити використанню методів створення  мехатронних модулів при конструюванні підйомно-транспортних, будівельних, дорожних, меліоративних машин.

 

Задачі освоєння дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

Знати:

Основні принципи функціонування мехатронних модулів та систем, напрями їх застосування, а також методи раціонального конструювання.

Вміти: 

1) Зробити вибір типу мехатронного модуля або системи;

2) Конструювати принципові схеми мехатронних модулів для конкретних цілей їх застосування;

3) Зробити вибір типу та характеристик приводів мехатронної системи;

5) Підібрати тип механічної частини мехатронного модуля;

6) Користуватися спеціальною літературою, довідниками, стандартами.

Придбати практичні навички:

1. До самостійної роботи при підборі або конструюванні та розрахунку мехотронних модулів.

2. Критичного аналізу різних конструктивних рішень при створенні мехатронної системи з метою вибору найбільш раціональної конструкції.

3. Впровадження сучасних мехатронних систем при створенні підйомно-транспортних, будівельних, дорожних, меліоративних машин.

 

Перелік дисциплін, засвоєння  яких необхідно для  вивчення даної дисципліни  

Викладення дійсного курсу базується на матеріалах попередніх теоретичних і загальноінженерних курсів, таких як Вища математика, Фізика, Теоретична механіка, Теорія машин і механізмів, Електротехніка, Електропривод, Інформатика, Мікропроцесорна техніка, Деталі машин.

Дійсна програма складена з урахуванням розвитку в світі систем автоматизації і роботизації транспортних і інших робіт.

Методологічні аспекти дисципліни засновані на конкретизації принципів і законів діалектики. Повинно чітко проглядається певне співвідношення емпіричних і теоретичних підходів до рішення дослідницьких і розрахунково-конструкторських завдань. Мехатронні системи, що базуються на синергії трьох напрямів технічних наук мають сформувати у студента бачення можливої інтеграції різних за своєю суттю елементів машини. 

При вивченні цієї дисципліни на конкретних прикладах повинні бути знайдені напрями розвитку сучасної української мехатронної інженерії.

 

Рекомендована література:

  1. Алексієв В.О. Мехатроніка транспортних засобів та систем: Навчальний посібник / В.О. Алексієв, В.П. Волков, В.І. Калмиков. – Харків: ХНАДУ, 2003. – 225 с.
  2. Гура В.Д. Пособие  по курсу "Основі электромеханики и мехатроники" / В.Д. Гура. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 106 с.
  3. Егоров О.Д. Мехатронные модули. Расчет и конструирование / О.Д. Егоров, Ю.В. Подураев.  –  М.: МГТУ "СТАНКИН", 2004. – 360 с.
  4. Подураев Ю.В. Основы мехатроники: учебное пособие.  – М.: МГТУ "СТАНКИН", 2000. – 104 с.
  5. Скубов Д.Ю. Нелинейная электромеханика / Д.Ю. Скубов, К.Ш. Ходжаев. –  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 360 с.
  6. Смирнов А.Б. Мехатроника и робототехника. Системы микроперемещений с пъезоэлектрическими датчиками: учеб. пособие / А.Б. Смирнов. – СПб.: СПбГПУ, 2003. – 106 с.
  7. Исии Т. Мехатроника: Пер. с япон. / Т. Исии, И. Симояма, Х. Иноуэ, М. Хиросэ, Н. Накадзима. – М.: Мир, 1988. – 318 с.
  8. Конюх, В.Л. Компьютерная автоматизация производства : учеб. пособие: В.Л. Конюх.  –  Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.  – 108 с. Черныш П.И. Преобразование энергии в электромеханических системах: Учебное пособие / П.И. Гура.  – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. – 200 с.

Викладачі:

 

Лятуринський Василь Олександрович.