Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Корекційна освіта» підготовки бакалавр спеціальності 016 «Спеціальна освіта».
Мета викладання дисципліни «Основи інклюзивної освіти» полягає у формуванні системи знань, умінь, навичок з корекційної діяльності вчителя, що забезпечують реалізацію функцій, покладених на корекційного педагога у цілому, здійснення майбутніми фахівцями — дефектологами навчально-корекційного процесу на високому якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення.
Завдання вивчення дисципліни «Основи інклюзивноЇ освіти»:

 • надання студентам знань теоретичних положень основ педагогіки інклюзивного навчання;
 • озброєння прийомами і уміннями відбору необхідних форм організації навчально-виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби дітей з вадами у розвитку;
 • практичне оволодіння спеціальними освітніми і фаховими техніками керівництва процесом навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • формування професійно-педагогічної позиції, потреби у самовдосконаленні;
 • формування освіченої, творчої особистості майбутнього вчителя, корекційного педагога, здатного створити позитивний клімат в шкільному середовищі та поза його межами.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • специфіку предмета, його роль в системі спеціальної педагогіки;
 • становлення та розвиток інклюзивної освіти в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки;
 • умови психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної школи;
 • основні принципи діяльності інклюзивної школи;
 • характерні особливості інклюзивного навчання;
 • основні документи, які лежать в основі інклюзії;
 • сутність процесів адаптації та модифікації навчального середовища, дидактичного матеріалу тощо;
 • сновні принципи, методи спеціальної педагогіки.

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен вміти:

 • володіти собою, позбавлятися емоційного напруження;
 • бути впевненими у собі як в учителі;
 • позбавлятися страху перед дітьми з особливими освітніми потребами;
 • встановлювати контакт з дітьми;
 • організовувати певний освітній простір;
 • реалізовувати принцип диференційованого підходу;
 • упроваджувати сучасні технології навчання до роботи з дітьми, які мають вади розвитку;
 • створювати атмосферу взаємної довіри, поваги, допомоги, співробітництва та співтворчості;
 • підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної діяльності соціально-психологічний клімат у колективі;
 • попереджати й знаходити ефективні шляхи вирішення педагогічних конфліктів.