Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи і фундаменти»  є надання студентам теоретичних знань, що дозволяють їм самостійно, на основі правильної оцінки інженерно-геологічних умов будівельної площадки визначати вибір типу основи та оптимального варіанту фундаменту, застосовувати прогресивні методи розрахунку і проектування основ і фундаментів, удосконалювати методи їх улаштування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи і фундаменти» є:

- здобуття теоретичних знань що до виду фундаментів глибокого закладання;

- здобуття теоретичних знань з питання особливостей роботи і загальних положень розрахунку фундаментів глибокого закладання;

- здобуття теоретичних знань що до конструкції паль і пальових фундаментів;

- оволодіння навичками аналізувати роботу одиночної палі в грунті та визначати її несучу здатність;

- оволодіння навичками розрахунку і конструювання ростверків;

- оволодіння навичками дослідження особливостей проектування основ і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах;

- оволодіння навичками розрахунку і конструювання основ і фундаментів в умовах динамічної дії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- види фундаментів, в тому числі і глибокого закладання;

- основні критерії при виборі глибини закладання фундаментів;

- основні положення при визначенні основних розмірів фундаментів;

- особливості проектування основ і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах;

- особливості розрахунку і конструювання основ і фундаментів в умовах динамічної дії.

вміти:

- обирати типи та глибину закладання фундаментів;

- визначати основні розміри фундаментів за результатами оцінки деформацій та несучої здатності основи в різноманітних інженерно-геологічних умовах;

- оцінювати природний стан піщаних і глинистих грунтів;

- використовувати в розрахунках елементи автоматизованого проектування;

- аналізувати роботу одиночної палі в грунті та визначати її несучу здатність;

- виконувати роботи з проектування основ і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах;

- виконувати розрахунки і конструювання основ і фундаментів в умовах динамічної дії.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     135    години /    4,5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Щербина Л. В.