Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета: є опанування теорією сучасного бізнесу та основоположних принципів виробничої діяльності в умовах сучасного ринку. Вона спрямована на вироблення основоположних орієнтирів у підприємницькій діяльності, на набуття вмінь аналізувати ринкову інформацію та приймати економічно обґрунтовані рішення в умовах конкуренції та непередбачуваності очікуваних наслідків.

 Завдання: дати студентам знання суті та форм підприємницької діяльності, навчити принципам вибору певного виду підприємницької діяльності і обрахування витрат при створенні фірми, підготовки документів і реєстрації фірми певної організаційно-правової форми, порядку випуску акцій, укладання угод та ін.

 Предмет: підприємництво, як особливий вид економічної діяльності людей, що характеризується економічною творчістю, новаторством, здібністю до ризику, вільному  прояву ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових та трудових ресурсів для отримання доходу (прибутку).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- теоретичні засади підприємництва;

- характеристику організаційно-правових форм підприємництва;

- можливі способи входження в бізнес;

- технологію заснування власної справи;

- можливі варіанти підтримки розвитку підприємництва в Україні;

вміти:

- обґрунтувати вибір виду, сфери та організаційно-правової  форми підприємницької діяльності;

- обґрунтувати вибір варіанта входження в бізнес;

- визначити вартість фірми  балансовим, ринковим методами та методом доходів.

 

 Розробник: Кочнова І.В., ст. викладач

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг»

(шифр і назва)

Модулів – 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,3

самостійної роботи студента – 2,3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні

6 год.

1 год.

семінарські

        6 год.             1- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

30 год.

56 год.

Індивідуальні завдання:

6 год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50% до 50%;

для заочної форми навчання – 6,67% до 93,33%.

 

 Програма навчальної дисципліни

 Змістовий модуль 1. Основи підприємницької діяльності

 

Тема 1. Загальна характеристика бізнесу та підприємництва

- Теоретичні основи бізнесу.

         - Сутність, функції та роль підприємництва.

- Соціально-економічна роль і значення підприємництва в структурі ринкової економіки.

 

     Тема 2. Типологія бізнесової та підприємницької діяльності

- Типи професійної підприємницької діяльності та їх особливості.

- Виробнича підприємницька діяльність та її форми.

-  Посередницька підприємницька діяльність.

- Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.

- Середовище і передумови активізації підприємницької діяльності.

 

Тема 3. Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні

- Правовий статус організації та діяльності підприємств.

- Поняття організаційно-правової форми підприємництва.

- Індивідуальне підприємництво.

-  Господарські товариства як організаційна форма підприємництва..

 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти розвитку бізнесу

 

    Тема 4. Види та форми підприємницької діяльності

- Основні види підприємств та їх організаційні форми.

- Основні види підприємницької  діяльності.

- Об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, холдинг, консорціум, концерн.

 

 Тема 5. Технологія створення підприємства (власної справи)

- Підприємницька ідея, ії джерела та методи пошуку.

- Вибір типу підприємництва та обгрунтовання цілей підприємницької діяльності.

- Організація процесу створення і реєстрація нового підприємства.

- Ліцензування підприємницької діяльності.

 

Тема 6.  Формування підприємницького капіталу

-  Підприємницький капітал: сутність і складові елементи.

- Формування початкового (стартового) підприємницького капіталу

- Джерела формування підприємницького капіталу: кошти, накопичені в процесі попередньої діяльності (власні, або успадковані).

 

   Тема 7. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві
         - Організація договірних відносин в підприємництві.

-  Формування умов договору підприємцем.

-  Партнерські зв’язки: сутність та організаційно-правова форми.

-  Напрямки і форми співробітництва партнерів.

 

     Тема 8. Менеджмент и маркетинг підприємництва

- Менеджмент  підприємництва і його стратегічна направленість.

- Маркетинг підприємництва.

- Маркетингова концепція управління.

- Ризики у підприємстві.

- Підготовка бізнес-плану.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються такі види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 8 практичних заняття по 3 бали = 24 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

-     аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 40 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

12

22

22

22

22

20

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Рекомендована література та джерела

 

Базова

 

          1. Бревнов А.А.Организация частного преприятия в Украине / А.А.Бревнов. – К.: ООО «Одиссей»,2006.-504с.
          2. Варналій З.С. Мале підприємство: основи теорії і практики / З.С.Варналій. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 302 с.

3. Основи бізнесу: навчальни           посібник / Я.С.Ларіна , С.В.Мочерний, В.М.Фомішина, С.І.Чеботар . К.: ВЦ «Академія, 2009. - 384 с.

4. Романова Л.В. Управління підприємницькою діяльністю: Навчальний посібник / Л.В.Романова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

5. Циглік І.І. Основи підприємництва / І.І.Циглік. – К.: ЦНЛ. – 2007. – 240 с.

 

Допоміжна

 

6. Говорушко Т.А. Малий бізнес:Навчальний посібник / Т.А.Говорушко, О.І.Тимченко. – К.: Центр навчально літератури, 2006. – 200 с.

7. Донец Л.І. Основи підприємництва: Навчальний посібник / Л.І.Донец, Н.Г.Ромашенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.

8. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 220 с.