Ви є тут

Головна

    НЧ Організація виробництва

Мета: формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.

Завдання вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації виробництва, методичними підходами раціоналізації та проектування виробництва; оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення щодо підвищення ефективності виробництва; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та їх реалізації.

Предмет: виробничий процес на підприємстві.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: теоретичні основи організації виробництва; основні методи аналізу процесів, що відбуваються у виробничих системах; особливості організації виробництва в різних підрозділах промислового підприємства; організацію проектування виробничих систем.

Підготовлений фахівець повинен вміти: аналізувати процесів, що відбуваються у виробничих системах; виконувати техніко-економічні розрахунки та обґрунтування параметри раціональної організації виробничих систем.

Змістовий модуль І. Теоретико-методичні засади організації виробництва у виробничих системах.

Тема 1. Організаційні основи виробництва.

Тема 2. Виробничі системи.

Тема 3. Виробничий процес і організаційні типи виробництва.

Тема 4. Організація трудових процесів і робочих місць.

Тема 5. Нормування праці.

Тема 6. Побудова виробничої структури у просторі.

Тема 7. Організація виробничого процесу в часі.

Змістовий модуль ІІ. Особливості організації виробництва в різних підрозділах промислового підприємства.

Тема 8. Організація допоміжних виробництв.

Тема 9. Організація обслуговуючих господарств.

Тема 10. Одиничний та партіонний методи організації виробництва.

Тема 11. Організація потокового та автоматизованого виробництва.

Тема 12. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції. 

Тема 13. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції.

Тема 14. Організаційне проектування виробничих систем.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 165

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

82 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 45 год.

Вид контролю: письмовий екзамен