Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Організація та методика навчального процесу осіб з психофізичними вадами» складена відповідно до освітньо-професійної програми магістр спеціальності  016 «Спеціальна освіта», спеціалізації «Логопедія».
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є психолого-педагогічна характеристика дітей із психофізичними вадами та особливості навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи серед означеної категорії дітей.
Міждисциплінарні зв’язки: Для освоєння дисципліни «Логопедичні технології» студенти використовують знання, вміння і навички, сформовані в ході вивчення дисциплін «Загальна і спеціальна психологія», «Невропатологія», «Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху, мови та зору», «Загальна і спеціальна педагогіка», «Логопедія» та ін. Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для подальшого вивчення дисципліни «Форми логопедичної роботи», дисциплін модуля «Методики навчання дітей з порушеннями мови» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Науково-теоретичні засади корекційно-виховної роботи.
2. Психолого-педагогічна характеристика осіб із психофізичними вадами.
3. Система навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи серед дітей із психофізичними вадами.
 Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань про зміст, мету та завдання спеціальної психології та спеціальної дидактики, їх зв’язок із іншими науками та місце у структурі сучасної логопедії.
2. Основними завданнями вивчення дисципліни є

  • сформувати цілісний науковий погляд щодо сутності феномену дизонтогенезу;
  • систематизувати та поглибити знання студентів щодо особливостей прояву психофізичних вад;
  • створити уявлення про сучану цілісну систему корекційно-виховної роботи в Україні та за кордоном;
  • сприяти оволодінню студентами науково-методичними засади самостійного здійснення професійної діяльності логопеда.

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

  • сутність феномену дизонтогенетичного розвитку, його структуру та властивості, а також місце у структурі інших наук;
  • особливості психолого-педагогічної характеристики дітей із психофізичними вадами;
  • сучасні підходи до організації цілісної системи корекційно-розвивального навчання та основні напрями корекційно-виховної роботи.

вміти :

  • правильно організовувати систему корекційно-виховної роботи з дітьми в умовах спеціальних закладів для дітей із порушеннями мовлення;
  • самостійно організовувати та здійснювати експериментальне дослідження з метою вдосконалення корекційно-виховної роботи.