Ви є тут

Головна

Електротехнічний  факультет

Напрям підготовки 6.050702 - “Електромеханіка” (англійською мовою)

Спеціальність  7.092206, 8.092206 "Електричні машини та апарати"

Викладає кандидат економічних наук, доцент  Тіховська Тетяна Миколаївна http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4173

 

Мета: формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо організації, планування та управління виробництвом, змісту його окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що їх характеризують.

Завдання: вивчення соціально-економічних явищ, що виникають у суспільстві в процесі господарської діяльності підприємства та організації, планування та управління виробництвом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

-принципи організації науково-дослідного, виробничих та обслуговуючих підрозділів;

-методи розрахунку тривалості виробничого циклу, скорочення його тривалості;

-методи організації потокового та непотокового виробництва електротехнічної продукції;

-принципи організації процесу виробництва;

-методи нормування праці та обґрунтування технічної норми часу на виготовлення одиниці продукції;

-принципи оперативного планування та методи розробки оперативних планів;

- глосарій термінів за фахом.

вміти:

-володіти методами та інструментарієм стратегічного, тактичного та оперативного планування; планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків, напрямів розвитку та реструктуризації;

-володіти методами обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у матеріальних ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації обсягів матеріально-сировинних ресурсів, що необхідні підприємству;

-самостійно приймати управлінські рішення на основі аналізу і оцінки економічної ситуації;

-розробляти стратегію та оперативні плани виробництва, організовувати контроль їх виконання;

-читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації;

- брати участь в усному спілкуванні англійською мовою в обсязі матеріалу, передбаченого програмою.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –3

Галузь знань

057 «Електротехніка та електромеханіка

 (шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.050702 - “Електромеханіка_

 (шифр і назва) (код і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7.05070204, 8.05070204  “Електричні машини та апарати”

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст, магістр

 

12 год.

 

Практичні, семінарські

12 год.

 

Лабораторні

 год.

 

Самостійна робота

60 год.

 

Індивідуальні завдання:

        6                                                  

Вид контролю: залік