Ви є тут

Головна

Транспортний факультет

напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування»___,

спеціальністі _7.05050305, 8.05050305 - Колісні та гусеничні транспортні засоби;

7.05050304, 8.05050304 - Двигуни внутрішнього згорання.

Викладає кандидат економічних наук, доцент Борисенко Олена Євгенівна http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-di...

Мета: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань і практичних навичок з питань планування виробничої діяльності, організації виробництва та управління виробничим процесом на промислових підприємствах з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Завдання: курс «Організація, планування і управління промисловим підприємством» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності автомобілебудівного підприємства в умовах ринку, зокрема:

-                     формування найбільш раціонального складу працівників і засобів праці виробничої системи для випуску продукції, яка має стійкий попит на ринку, необхідної конкурентоспроможної якості в установлений строк і визначеному обсязі;

-                     встановлення найбільш раціональних взаємозв’язків між усіма елементами виробничої системи;

-                     безупинний розвиток виробничої системи в напрямку підвищення її ефективності та найбільшої відповідності умовам, що змінюються, її взаємодії зі своїм зовнішнім середовищем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- організаційні основи виробництва на підприємстві, основні види та форми виробничих систем;

- види виробничих процесів і організаційні типи виробництва;

- методи організації трудових процесів і робочих місць, нормування праці різних категорій робітників підприємства;

- особливості побудови виробничих структур підприємства;

- форми організації виробничого процесу в часі та просторі;

- основні характеристики організації технічного обслуговування виробництва, допоміжних виробництв та обслуговуючих господарств;

- основи організації виробничих процесів у первинних ланках підприємства;

- організацію потокового та автоматизованого виробництв;

- організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції;

- комплексну систему підготовки виробництва до випуску нової продукції;

- організаційне проектування виробничих систем.

вміти:

-  обґрунтовувати поточні та перспективні плани, контролювати виконання планів та управлінських рішень;

-  оцінювати результати діяльності підприємства та знаходити резерви підвищення ефективності використання виробничих ресурсів;

-  розробляти заходи щодо використання виявлених резервів у процесі господарської діяльності;

-  створювати та використовувати положення та принципи формування організаційного проекту виробництва як основи процесу організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем;

-  розробляти виробничу стратегію підприємства;

-  обґрунтовувати рішення щодо створення виробничої системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

-  здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю діяльності щодо організації виробництва;

-  знати та враховувати галузеві особливості виробничого менеджменту.

 

 Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0303 Машинобудування та матеріалообробка

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050503 «Машинобудування»__

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): 7.05050305, 8.05050305 Колісні та гусеничні транспортні засоби; 7.05050304, 8.05050304 - Двигуни внутрішнього згоряння

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

“Спеціаліст” та «Магістр»

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: 6 год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33% до 67%

для заочної форми навчання – 7% до 93%

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт, які надані в таблиці

Види роботи

Кількість

Оцінка

за 1 вид роботи

Всього за вид

Конспект лекцій

1

7

7

Захищенні задачі та завдання (1 комплект)

7

5

35

Робота в аудиторії

(оцінки, які студент отримував на занятті )

8

1

8

Тести для поточного контролю

7

5

35

Самостійна робота студента

7

1

7

Присутність на  заняттях

8

1

8

Разом

100 балів

 

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох змістовних модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

 

 

зараховано

85-89

В

75-84

С

70-74

D

60-69

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Машинобудівний  факультет

напрям підготовки __6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»,

спеціальністі _7.05110203, 8.05110203 Технологія виробництва авіаційних_двигунів та енергетичних_установок, 7.05110202 Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Викладає кандидат економічних наук, доцент Борисенко Олена Євгенівна http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-di...

 

Мета: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань і практичних навичок з питань планування виробничої діяльності, організації виробництва та управління виробничим процесом на промислових підприємствах з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Завдання: курс «Організація, планування і управління промисловим підприємством» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності машинобудівного підприємства в умовах ринку, зокрема:

-   формування найбільш раціонального складу працівників і засобів праці виробничої системи для випуску продукції, яка має стійкий попит на ринку, необхідної конкурентоспроможної якості в установлений строк і визначеному обсязі;

-   встановлення найбільш раціональних взаємозв’язків між усіма елементами виробничої системи;

-   безупинний розвиток виробничої системи в напрямку підвищення її ефективності та найбільшої відповідності умовам, що змінюються, її взаємодії зі своїм зовнішнім середовищем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- організаційні основи виробництва на підприємстві, основні види та форми виробничих систем;

- види виробничих процесів і організаційні типи виробництва;

- методи організації трудових процесів і робочих місць, нормування праці різних категорій робітників підприємства;

- особливості побудови виробничих структур підприємства;

- форми організації виробничого процесу в часі та просторі;

- основні характеристики організації технічного обслуговування виробництва, допоміжних виробництв та обслуговуючих господарств;

- основи організації виробничих процесів у первинних ланках підприємства;

- організацію потокового та автоматизованого виробництв;

- організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції;

- комплексну систему підготовки виробництва до випуску нової продукції;

- організаційне проектування виробничих систем.

вміти:

-  обґрунтовувати поточні та перспективні плани, контролювати виконання планів та управлінських рішень;

-  оцінювати результати діяльності підприємства та знаходити резерви підвищення ефективності використання виробничих ресурсів;

-  розробляти заходи щодо використання виявлених резервів у процесі господарської діяльності;

-  створювати та використовувати положення та принципи формування організаційного проекту виробництва як основи процесу організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем;

-  розробляти виробничу стратегію підприємства;

-  обґрунтовувати рішення щодо створення виробничої системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

-  здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю діяльності щодо організації виробництва;

-  знати та враховувати галузеві особливості виробничого менеджменту.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань

0511 Авіація та ракетно-космічна техніка ____

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»__

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): 7.05110203, 8.05110203 Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок; 7.05110202 Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

“Спеціаліст” та «Магістр»

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: 6 год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33% до 67%

для заочної форми навчання – 7% до 93%

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт, які надані в таблиці

Види роботи

Кількість

Оцінка

за 1 вид роботи

Всього за вид

Конспект лекцій

1

7

7

Захищенні задачі та завдання (1 комплект)

7

5

35

Робота в аудиторії

(оцінки, які студент отримував на занятті )

8

1

8

Тести для поточного контролю

7

5

35

Самостійна робота студента

7

1

7

Присутність на  заняттях

8

1

8

Разом

100 балів

 

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох змістовних модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

 

 

зараховано

85-89

В

75-84

С

70-74

D

60-69

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни