Ви є тут

Головна

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань, спрямованих на пізнання методології організації будівництва споруд та будівель житлово-комунального господарства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація будівництва (с/к)» є:

- вміти організувати процес проектування та визначити тривалість будівництва, вартість і загальну трудомісткість у рамках ПОВ;

- виконати сітьовий графік виконання робіт, скласти календарний план, розрахувати тривалість будівництва об’єкту у межах ПВР;

- розрахувати і складати генплан зведення об’єктів і комплексів;

- визначати потреби будівництва у матеріально-технічних і трудових ресурсах;

- проводити контроль матеріально-технічної бази.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: теорію та практику діяльності будівельного підприємства, структури будівельних організацій та структури управління в будівництві;

вміти: виконувати відбір показників для складання календарних та сітьових планів, організації поточного будівництва;  набуття навичок планування й організації виробничої діяльності будівельних підприємств та складання планів підприємства.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    90   годин /    3   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Ярова Л. В.