Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація будівництва» є дати студентам необхідні знання по основам  організації будівельного виробництва,  допомогти їм оволодіти теоретичними знаннями та методами підвищення ефективності будівельного виробництва і реконструкції будівель, а також удосконалення вибору рішень по організації зведення будівель та споруд.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація будівництва» є:

- керуючись нормативними положеннями, на підставі проектної документації, в умовах виробництва: здійснювати безпосереднє керівництво будівельно-монтажними роботами;

- вести технічну документацію, пов’язану з виконанням, організацією та плануванням робіт на об’єкті;

- керуючись нормативними матеріалами, враховуючи виробничу базу будівельної організації, використовуючи проектні дані, в умовах проектної організації:здійснювати календарне планування виконання робіт на окремих будівельних об’єктах;

-            розробляти будівельні генплани;

- оцінювати витрати енергоресурсів, енергоємність будівельної продукції, будівельно-монтажних робіт, розраховувати можливі заощадження енергоресурсів при впровадженні прогресивних будівельних технологій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: концепцію переходу капітального будівництва до ринкових відносин; наукові основи організації  та планування будівельного виробництва; сучасні методи проектування організації будівництва та реконструкції об’єктів; основні напрямки науково-технічного прогресу та проблемні питання по удосконаленню будівельного виробництва.

вміти: аналізувати, пояснювати, відстоювати свій погляд з приводу обставин, ситуацій, що потребують розв’язання на основі прийняття організаційних рішень; здійснювати керівництво та управління будівництвом об’єктів комунального господарства; самостійно виявляти, узагальнювати проблемні ситуації; знаходити альтернативні рішення на основі пошуку ефективних варіантів організації будівельного виробництва; застосовувати на практиці елементи теорії організації будівельного виробництва; розробляти та супроводити технічну документацію по організації та плануванню будівництва об’єктів міського та комунального господарства.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     120    години /    4   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, рубіжні тестові контролі.