Ви є тут

Головна

Мета:  

Завдання: вивчення основ теоретичних відомостей з організації баз даних та формування практичних навичок створення додатку для обробки даних.

Викладач:

 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь, які дозволять їм розробляти бази даних та додатки для їх опрацьовування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • моделі сучасних баз даних;
  • основні поняття реляційної моделі даних;
  • нормалізацію базі даних;
  • основні прийоми створення ER- моделі;
  • основи мови SQL;
  • фізичну організацію баз даних на носіях.

вміти:

  • виконувати нормалізацію таблиць баз даних;
  • розробляти ER- модель бази даних;
  • розробляти додаток з обробки даних у середовищі сучасної СУБД;
  • використовувати мову SQL при створенні запитів у середовищі сучасної СУБД.

 

Викладач дисципліни: Точилін Сергій Дмитрович, к.ф.-м.н., доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5,5 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 8 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 165 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 10 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
 год.  год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
130 год. 153 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5 Змістовий модуль №6 Змістовий модуль №7 Змістовий модуль №8
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Т11
5 10 5 10 5 10 10 10 10 15 10 100