Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових математичних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання економічних задач, що виникають у процесі управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу; основні поняття теорії ймовірностей; основні методи статистичного опису результатів спостереження; основні методи побудови математичних моделей економічних процесів та розв’язування задач; основні принципи постановки і розв’язування організаційних задач з використанням математичного апарату; економічну інтерпретацію отриманих результатів.

вміти: розв’язувати системи лінійних рівнянь; досліджувати функції за допомогою диференціального числення; здійснювати інтегральні числення; застосовувати статистичні методи для обробки й аналізу даних і приймати на основі цього обґрунтовані рішення; розв’язувати задачі лінійного програмування за допомогою графічного та симплексного методів; розв’язувати транспортні задачі; розв’язувати задачі цілочислового програмування; будувати та оптимізувати сітьові моделі; приймати рішення в умовах невизначеності та конфлікту; аналізувати отримані результати; самостійно застосовувати надбанні знання для побудови економіко-математичних моделей.

Викладачі дисципліни: Мізерна Олена Леонідовна, старший викладач кафедри прикладної математики; Коротунова Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики; Левицька Тетяна Ігорівна, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики; Нечипоренко Ніна Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10 Галузь знань
28 Публічне управління та адміністрування
Варіативна
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Модулів – 4

Освітня програма (Спеціалізація):

Регіональне управління

 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 300 1-й, 2-й 1-й, 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
1-й семестр:
аудиторних – 4
самостійної роботи – 5
2-й семестр:
аудиторних – 4
самостійної роботи – 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 60 год. 12 год.
Практичні, семінарські
60 год. 12 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
188 год. 276 год.
Індивідуальні завдання: 96 год.
Вид контролю:
1-й семестр – екзамен
2-й семестр – екзамен

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

Змістовий модуль 1. Елементи вищої математики.

 1. Лінійна алгебра.
 2. Векторна алгебра.
 3. Аналітична геометрія. 
 4. Математичний аналіз. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної.

Змістовий модуль 2. Теорія ймовірностей та математична статистика.

 1. Основні поняття теорії ймовірностей.
 2. Аксіоми теорії ймовірностей. Формули множення  ймовірностей.
 3. Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі.
 4. Дискретні випадкові величини.
 5. Неперервні випадкові величини.
 6. Основні поняття математичної статистики.
 7. Методи перевірки статистичних гіпотез.

Змістовий модуль 3. Математичне програмування.

 1. Лінійне програмування.
 2. Двоїстість у лінійному програмуванні.
 3. Методика розв’язування транспортної задачі.

Змістовий модуль 4. Дослідження операцій.

 1. Оптимізаційні задачі управління запасами.
 2. Теорія прийняття рішень.
 3. Багатокритеріальні задачі в менеджменті.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Ця оцінка складається з двох частин: 50 балів студент отримує за напівсеместрову аудиторну контрольну роботу та 50 балів накопичує за поточні контрольні заходи. При цьому бали розподіляються таким чином:

 • активність роботи студента на практичному занятті – 5 балів,
 • виконання та захист розрахунково-графічного завдання – 15 балів,
 • поточні контрольні роботи – 20 балів,
 • теоретичний колоквіум – 10 балів.

Підсумкова оцінка знань студента визначається як середня арифметична результатів першого та другого рубіжного контролю.

 

Методичне забезпечення

 

 1. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання Ч.1 / Укл.: Нечипоренко Н.О., Щолокова М.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с. EIR ZNTU
 2. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання Ч.2 / Укл.: Нечипоренко Н.О., Щолокова М.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 42 с. EIR ZNTU
 3. Індивідуальні завдання для контрольної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання / Укл.: Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 46 с. EIR ZNTU
 4. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с. EIR ZNTU
 5. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Дослідження операцій" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Щолокова М.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 74 с. EIR ZNTU

 

Рекомендована література

 

 1. Красс М.С. Математика для экономических спеціальностей / М.С. Красс. – М.: Дело-М, 2002.
 2. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів / Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Ч. 1. – К.: КНТЕУ, 2005.
 3. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів / Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко., В.І. Денисенко. – Ч. 2. – К.: КНТЕУ, 2007.
 4. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ, 2001.
 5. Мартиненко В.С. Збірник задач з вищої математики / В.С. Мартиненко та ін. – Ч. 1. – К.: КНТЕУ, 2000.
 6. Мартиненко В.С. Збірник задач з вищої математики / В.С. Мартиненко та ін. – Ч. 2. – К.: КНТЕУ, 2002.
 7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В.Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2003.
 8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2004.
 9. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: підручник / Ю.П. Зайченко. – К.: ВІПОЛ, 2000.
 10. Исследование операций в экономике: учеб. пособие / под. ред. Н.Ш. Кремера. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1999.
 11. Таха Х. Введение в исследование операций / Х. Таха. – М.: Вильямс, 2001.
 12. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики / Дж. Поллард. – М.: Финансы и статистика, 1982.
 13. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці / О.В. Ульянченко. – Х.: Гриф, 2003.