Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх економістів базових знань для розв’язування задач у професійній діяльності; подальший розвиток логічного та алгоритмічного мислення; оволодіння основними методами дослідження та розв’язування практичних задач; вивчення математичного апарату, необхідного для освоєння інших загальнонаукових та спеціальних дисциплін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття вищої математики такі як матриці, визначники, вектори, пряма та площина, границя та неперервність функції, похідна, диференціал, інтеграл, диференціальні рівняння, ряди.

вміти: вибирати математичні методи та моделі, методичні прийоми математичного аналізу для дослідження економічних систем; використовувати сучасні математичні методи для розв’язання практичних економічних задач та набути навичок самостійного вивчення літератури з математичних дисциплін.

Викладачі дисципліни: Нечипоренко Ніна Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики; Пожуєва Ірина Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики; Мізерна Олена Леонідівна, старший викладач.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8  Галузь знань
 07 Управління та адміністрування
Обов’язкова
 Спеціальність
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Модулів – 4

 Освітня програма (Спеціалізація):

 Економіка підприємства
 Організація торгівлі та комерційна логістика

 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 240 1-й, 2-й 1-й, 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
1-й семестр:
аудиторних – 4
самостійної роботи – 6
2-й семестр:
аудиторних – 2
самостійної роботи – 4
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 44 год. 10 год.
Практичні, семінарські
44 год. 8 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
152 год. 222 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
1-й семестр – залік
2-й семестр – екзамен

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

Змістовий модуль 1. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.

 1. Матриці.
 2. Системи лінійних рівнянь.
 3. Вектори.
 4. Лінії на площині та у просторі.

Змістовий модуль 2. Диференціальне числення.

 1. Вступ до аналізу.
 2. Диференціальне числення функції однієї змінної.

Змістовий модуль 3. Інтегральне числення.

 1. Первісна й невизначений інтеграл.
 2. Визначений інтеграл.

Змістовий модуль 4. Диференціальні рівняння.

 1. Диференціальні рівняння першого порядку.
 2. Диференціальні рівняння другого порядку.
 3. Системи диференціальних рівнянь.

Змістовий модуль 5. Диференціальне числення функцій багатьох змінних.

 1. Функція багатьох змінних.
 2. Екстремум функції двох змінних.

Змістовий модуль 6. Ряди.

 1. Числові ряди.
 2. Функціональні ряди.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Ця оцінка складається з двох частин: 50 балів студент отримує за напівсеместрову аудиторну контрольну роботу та 50 балів накопичує за поточні контрольні заходи. При цьому бали розподіляються таким чином:

 • активність роботи студента на практичному занятті – 5 балів,
 • виконання та захист розрахунково-графічного завдання – 15 балів,
 • поточні контрольні роботи – 20 балів,
 • теоретичний колоквіум – 10 балів.

Підсумкова семестрова оцінка знань студента визначається як середня арифметична результатів першого та другого рубіжного контролю.

 

Методичне забезпечення

 

 1. Розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Лінійна алгебра. Векторна алгебра та аналітична геометрія" для студентів факультетів ІОТ та РЕТ усіх форм навчання / Укл. Мастиновський Ю.В., Мязін О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 90 с.
 2. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання до самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни "Теорія границь та диференціальне числення функції однієї змінної" / Укл. Мастиновський Ю.В., Мязін О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 70 с. EIR ZNTU
 3. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання з вищої математики за темою: "Інтегральне числення" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. Мастиновський Ю.В., Левицька Т.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 62 с.
 4. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з розділу “Диференціальні рівняння” для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Укладачи.: Зарубіна Т.В., Нечипоренко Н.О.,Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 62 с. EIR ZNTU
 5. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з курсу вищої математики за темою "Функції багатьох змінних" для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Укл. Нечипоренко Н.О., Зарубіна Т.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с. EIR ZNTU
 6. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання з вищої математики за темою "Теорія рядів" для студентів ФРЕТ та ФІОТ усіх форм навчання / Укл. Шишканова Г.А. ,Левицька Т.І., Пожуєва І.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 74 с. EIR ZNTU
 7. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання Ч.1 / Укл.: Нечипоренко Н.О., Щолокова М.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с. EIR ZNTU
 8. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання Ч.2 / Укл.: Нечипоренко Н.О., Щолокова М.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 42 с. EIR ZNTU

 

Рекомендована література

 

 1. Барковський В.В. Вища математика для економістів: навчальний посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська.- 5-те вид. – Київ : Центр навч. літератури, 2010. – 448 с.
 2. Васильченко І. П. Вища математика для економістів: основні розділи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: затв. МОНУ / І. П. Васильченко.- 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2012. – 608 с.
 3. Васильченко І. П. Вища математика для економістів: спеціальні розділи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: затв. МОНУ / І. П. Васильченко.- 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2012. – 352 с.
 4. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачи:  Навч. посіб.для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. /М.В. Грисенко. -– К.: Либідь,2007. – 720 с.
 5. Макаренко В. О. Вища математика для економістів: навчальний посібник : рек. МОНУ / В. О. Макаренко. – Київ : Знання, 2008. – 517 с.
 6. Ковтонюк І. Ю. Вища математика: навч. посібник: рек. МОНУ. Модуль 6. Інтегральне числення функцій однієї змінної / І. Ю. Ковтонюк, Є. Ю. Корнілович, Т. І. Олешко ; за заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 112 с.
 7. Коновалюк В. С. Вища математика: Навч. посібник. Модуль 3. Вступ до математичного аналізу / В. С. Коновалюк, Т. І. Олешко, В. П. Петрусенко ; За заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 140 с.
 8. Кравченко В. В. Вища математика: Навч. посібник. Модуль 2. Векторна алгебра та аналітична геометрія / В. В. Кравченко, Т. В. Лубенська, Т. І. Олешко ; За заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 144с.
 9. Ластівка І. О. Вища математика: навчальний посібник. Модуль 4. Диференціальне числення функцій однієї змінної / І. О. Ластівка, Т. А. Левковська, Т. І. Олешко ; за заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005.– 120 с.
 10. Мазур К. І. Вища математика: навчальний посібник. Модуль 5. Диференціальне числення функцій багатьох змінних / К. І. Мазур, Т. І. Олешко, В. І. Трофименко ; за заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 104 с.