Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними положеннями та означеннями лінійної алгебри та аналітичної геометрії, допомогти оволодіти відповідним математичним апаратом для опрацювання математичних моделей, пов’язаних з подальшою практичною діяльністю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття лінійної алгебри та аналітичної геометрії такі як матриці, визначники, вектори, пряма та площина, криві та поверхні другого порядку.

вміти: вибирати математичні методи та моделі, методичні прийоми математичного аналізу для розв’язання прикладних задач; використовувати сучасні математичні методи для розв’язання практичних інженерних задач та набути навичок самостійного вивчення літератури з математичних дисциплін.

Викладач дисципліни: Мастиновський Юрій Вікторович, к.т.н., професор, зав. кафедри прикладної математики.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань
12 Інформаційні технології
Обов’язкова
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення
Модулів – 2

Освітня програма (Спеціалізація):

Інженерія програмного забезпечення

 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 90 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2
самостійної роботи – 4
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання: РГР
Вид контролю:
залік

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

Змістовий модуль 1. Основи лінійної і векторної алгебри.

 1. Лінійна алгебра.
 2. Векторна алгебра.
 3. Аналітична геометрія. Площина та пряма.
 4. Криві та поверхні другого порядку.

Змістовий модуль 2. Аналітична геометрія.

 1. Пряма та площина.
 2. Криві та поверхні другого порядку.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Ця оцінка складається з двох частин: 50 балів студент отримує за напівсеместрову аудиторну контрольну роботу та 50 балів накопичує за поточні контрольні заходи. При цьому бали розподіляються таким чином:

 • активність роботи студента на практичному занятті – 5 балів,
 • виконання та захист розрахунково-графічного завдання – 15 балів,
 • поточні контрольні роботи – 20 балів,
 • теоретичний колоквіум – 10 балів.

Підсумкова оцінка знань студента визначається як середня арифметична результатів першого та другого рубіжного контролю.

 

Методичне забезпечення

 

 1. Розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Лінійна алгебра. Векторна алгебра та аналітична геометрія" для студентів факультетів ІОТ та РЕТ усіх форм навчання / Укл. Мастиновський Ю.В., Мязін О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 90 с.
 2. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольної роботи з дисципліни "Вища математика" (розділи: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференційне числення функції однієї та багатьох змінних) для студентів ФРЕТ та ФКНТ заочної форми навчання / Укл.: Нечипоренко Н.О., Щербина О.А., Коротунова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 66 с. EIR ZNTU

 

Рекомендована література

 

 1. Антоненко В. Ф. Вища математика: Навч. посібник. Модуль 1. Лінійна алгебра / В. Ф. Антоненко, Т. І. Олешко, Ю. А. Паламарчук ; За заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 140 с.
 2. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч. 1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне числення / П. П. Овчинников [та ін.] – К. : Техніка, 2003. – 600 с.
 3. Герасимчук В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах: навчальний посібник для студ. технічних і технологічних спец. вищих навч. закладів : затв. МОНУ / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 577 с.
 4. Кравченко В. В. Вища математика: Навч. посібник. Модуль 2. Векторна алгебра та аналітична геометрія / В. В. Кравченко, Т. В. Лубенська, Т. І. Олешко ; За заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 144с.