Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх економістів базових знань з основ застосування ймовірнісно-статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних задач у професійній діяльності; подальший розвиток логічного та алгоритмічного мислення; оволодіння основними методами дослідження та розв’язування практичних задач; застосування математичних методів в економіці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: місце і роль теорії ймовірностей та математичної статистики в сучасному світі, світовій культурі та історії; принципи статистичних міркувань і математичних доказів; математичну символіку для вираження кількісних і якісних відносин між елементами ймовірнісних та статистичних моделей; основні поняття і теореми теорії ймовірностей; основні методи знаходження ймовірностей випадкових величин; основні закони розподілу випадкових величин; граничні теореми теорії ймовірностей; основні поняття математичної статистики; основні методи статистичного опису результатів спостереження; основні методи перевірки статистичних гіпотез; елементи дисперсійного аналізу; елементи теорії регресії і кореляції.

вміти: визначати ймовірності складних подій; аналізувати дискретні і неперервні випадкові величини; вибирати математичні методи та моделі, методичні прийоми ймовірно-статистичного аналізу для дослідження економічних систем; використовувати сучасні статистичні методи для розв’язання практичних економічних задач; застосовувати статистичні методи до обробки й аналізу даних і приймати на основі цього обґрунтовані рішення; самостійно вивчати літературу.

Викладачі дисципліни: Нечипоренко Ніна Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики; Шишканова Ганна Анатоліївна, к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики; Мізерна Олена Леонідівна, старший викладач кафедри прикладної математики; Щербина Оксана Анатоліївна, асистент кафедри прикладної математики.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Обов’язкова
Спеціальність
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Модулів – 2

Освітня програма (Спеціалізація):

Фінанси і кредит
 

 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2  2-й  2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 150  3-й  3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4
самостійної роботи – 7
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  30 год.  6 год.
Практичні, семінарські
 30 год.  6 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
 94 год.  138 год.
Індивідуальні завдання: 28 год.
Вид контролю:       екзамен
 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

           Змістовий модуль 1. Теорія ймовірностей.

1.       Основні поняття теорії ймовірностей.

2.       Аксіоми теорії ймовірностей. Формули множення  ймовірностей.

3.       Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі.

4.       Одномірні випадкові величини.

5.       Багатомірні випадкові величини.

6.       Основні закони розподілу цілочислових  випадкових величин.

7.       Основні закони розподілу неперервних випадкових величин.

8.       Закон великих чисел. Граничні те­ореми теорії ймовірностей.

            Змістовий модуль 2. Математична статистика.

1.        Статистичні розподіли вибірок та їх числові характеристики.

2.       Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності.

3.       Статистичні гіпотези. Статистичний критерій перевірки гіпотези.

4.       Параметричні статистичні гіпотези.

5.       Непараметричні статистичні гіпотези.

6.       Елементи кореляційного та регресійного аналізу.

7.       Елементи дисперсійного аналізу.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Ця оцінка складається з двох частин: 50 балів студент отримує за напівсеместрову аудиторну контрольну роботу та 50 балів накопичує за поточні контрольні заходи. При цьому бали розподіляються таким чином:

 • активність роботи студента на практичному занятті – 5 балів,
 • виконання та захист розрахунково-графічного завдання – 15 балів,
 • поточні контрольні роботи – 20 балів,
 • теоретичний колоквіум – 10 балів.

Підсумкова оцінка знань студента визначається як середня арифметична результатів першого та другого рубіжного контролю.

 

Методичне забезпечення

 1. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з математичної статистики для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 54 с. EIR ZNTU
 2. Індивідуальні завдання для контрольної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання / Укл.: Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О., Щербина О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 46 с. EIR ZNTU
 3. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання з дисципліни "Теорія ймовірностей" / Укл.: Анпілогов Д.І., Мастиновський Ю.В., Левицька Т.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 62 с. EIR ZNTU
 4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укл.: Нечіпоренко Н.О., Тиха О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 58 с.
 5. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Математична статистика" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укл.: Коротунова О.В., Щолокова М.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 42 с.

 

Рекомендована література

 1. Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 424 с.
 2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - М. : Юрайт, 2013. – 479 c.
 3. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : Навч.-метод. посібник. У 2 ч. – Ч.1. Теорія ймовірностей. / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 304 с.
 4. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : Навч.-метод. Посібник. У 2 ч. – Ч.2. Математична статистика. / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 336 с.
 5. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для студентов вузов / Н. Ш. Кремер. –  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 551 c.
 6. Вентцель Е. С. Задачи и упражнения по теории вероятностей : Учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Академия, 2003. – 448 с.
 7. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 404 с.
 8. Дорош А. К. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навч. посібник / А. К. Дорош, О. П. Коханівський. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 268 с.
 9. Кармелюк Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Посібник з розв’язування задач: Навч. посібник / Г. І. Кармелюк. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 576 с.