Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей для прийняття оптимальних рішень в умовах ринкової економіки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття дисципліни; основні математичні моделі, засновані на теоретичних закономірностях; основні методи побудови математичних моделей економічних процесів; економічну інтерпретацію отриманих результатів.

вміти: розв’язувати задачі лінійного програмування, використовувати симплекс-метод; розв’язувати транспортні задачі; розв’язувати задачі цілочислового, динамічного та нелінійного програмування; економічно інтерпретувати теореми двоїстості; аналізувати отримані результати; самостійно застосовувати надбанні знання для побудови економіко-математичних моделей.

Викладачі дисципліни: Коротунова Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики; Нечипоренко Ніна Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики; Шишканова Ганна Анатоліївна, к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики; Мізерна Олена Леонідівна, старший викладач кафедри прикладної математики.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4  Галузь знань
 07 Управління та адміністрування
Нормативна
 Спеціальність
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Модулів – 2

 Освітня програма:

 Організація торгівлі та комерційна логістика

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4  2-й  2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 120  4-й  4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3
самостійної роботи – 5
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  14 год.  4 год.
Практичні, семінарські
 30 год.  6 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
 76 год.  110 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:       екзамен
 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

Змістовий модуль 1. Задачі лінійного програмування.

 1. Загальна задача лінійного програмування.
 2. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
 3. Симплексний метод.
 4. Двоїсті задачі.
 5. Задачі транспортного типу.

Змістовий модуль 2. Нелінійне програмування.

 1. Цілочисельне програмування.
 2. Задачі нелінійного програмування.

Змістовий модуль 3. Динамічне програмування.

 1. Загальний підхід до розв’язання задач динамічного програмування.
 2. Алгоритми розв’язання деяких задач.

Змістовий модуль 4. Багатокритеріальні задачі в економіці.

 1. Методика багатокритеріальної оптимізації.
 2. Графічні методи розв’язання багатокритеріальних задач.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Ця оцінка складається з двох частин: 50 балів студент отримує за напівсеместрову аудиторну контрольну роботу та 50 балів накопичує за поточні контрольні заходи. При цьому бали розподіляються таким чином:

 • активність роботи студента на практичному занятті – 5 балів,
 • виконання та захист розрахунково-графічного завдання – 15 балів,
 • поточні контрольні роботи – 20 балів,
 • теоретичний колоквіум – 10 балів.

Підсумкова оцінка знань студента визначається як середня арифметична результатів першого та другого рубіжного контролю.

 

Методичне забезпечення

 1. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с. EIR ZNTU
 2. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 62 с. EIR ZNTU
 3. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Дослідження операцій" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Щолокова М.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 74 с. EIR ZNTU
 4. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Математичні моделі і методи в економіці" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Мастиновський Ю.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с. EIR ZNTU

Рекомендована література

1.    Бех О. В. Математичне програмування: Навчальний посібник / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 200 с.

2.    Бех О. В. Збірник задач з математичного програмування : Навчальний посібник / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 200 с.

3.    Вітлінський В. В. Моделювання економіки : Навч. посібник / В. В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

4.    Кучма М. І. Математичне програмування : приклади і задачі : Навчальний посібник / М. І. Кучма. – Львів: «Новий Світ-2000», 2007. – 344 c.

5.     Наконечний С. І. Математичне програмування: Навчальний посібник / С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.

6.    Таха, Хемди А. Введение в исследование операций / Таха, А. Хемди, 7-е изд.; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.

7.    Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.

8.    Исследование операций в экономике : учеб. пособие для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; под ред. проф. Н. Ш Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 407 с.

9.    Карманов В. Г. Математическое программирование / В. Г. Карманов. – М.: Изд-во физ.-мат. литературы, 2004. – 283 с.

10. Лугінін О. Є. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник для ВНЗ / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішена. – К.: Знання, 2011. – 342 с.

11. Малярець Л. М. Економіко-математичні методи і моделі : навчально-практичний посібник / Л. М. Малярець, Е. Ю. Железнякова, Є. Ю. Місюра. – X.: Вид. ХНЄУ, 2014. – 412 с.

12. Ходыкин В. Ф. Практикум по решению задач курса «Оптимизационные методы и модели» / В. Ф. Ходыкин. – Донецк, 2012. – 104 с.