Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основами дискретної математики, що необхідні для успішного опанування спеціальними дисциплінами (наприклад, теорія інформації та кодування), які будуть необхідні в майбутній діяльності; формування навичок математичного розв’язування та дослідження задач дискретної математики; розвиток логічного та алгоритмічного мислення; удосконалення навичок програмування та самостійного тестування розроблених програм; підвищення загального рівня математичної культури студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття дискретної математики такі як множина, операції над множинами, відношення, алгебраїчні структурі, елементи комбінаторики, основні поняття теорії графів, та екстремальні задачі на графах.

вміти: вибирати необхідні методи та моделі розв’язання задач на дискретних структурах, методичні прийоми дискретного аналізу для розв’язання прикладних задач; використовувати сучасні математичні алгоритми та програмування із самостійним тестуванням розроблених програм для розв’язання практичних інженерних задач та набути навичок самостійного вивчення літератури з даної дисципліни.

Викладачі дисципліни: Левицька Тетяна Ігорівна, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики; Пожуєва Ірина Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики; Щербина Оксана Анатоліївна, асистент кафедри прикладної математики.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань
12 Інформаційні технології
Обов’язкова
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення
Модулів – 2

Освітня програма (Спеціалізація):

Інженерія програмного забезпечення

 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3  1-й  1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 120  2-й  2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3
самостійної роботи – 6
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  14 год.  4 год.
Лабораторні
 28 год.  6 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
 78 год.  110 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:       екзамен
 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

           Змістовий модуль 1. Теорія множин і алгебраїчні структури.

  1. Теорія множин.
  2. Алгебраїчні структури.

Змістовий модуль 2. Комбінаторика.

  1. Елементи комбінаторики.

Змістовий модуль 3. Теорія графів.

  1. Основи теорії графів. Операції над графами.
  2. Екстремальні задачі на графах.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Під час навчання студент отримує 100-бальну рейтингову оцінка, яка складається з балів, одержаних при захисті лабораторних робіт і РГЗ та контрольних робот за відповідними модулями: 60 балів - лабораторні роботи, 40 балів - контрольні роботи.

Ця оцінка може бути зарахована як остаточна за дисципліною, або виправлена при триманні іспиту.

 

Методичне забезпечення

 

  1. Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт для студентів факультету КНТ денної та заочної форми навчання з дисципліни “Комп'ютерна дискретна математика” / уклад.: Т. І. Левицька, І. С. Пожуєва, В. С. Левада, О. А. Щербина – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 142 с.EIR ZNTU
  2. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Дискретна математика" за темою: «Теорія графів» для студентів факультету КНТ денної форми навчання / Укл.: Левицька Т.І., Пожуєва І.С., Левада В.С., Шишканова Г.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 50 с.EIR ZNTU
  3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи для студентів факультету ІОТ заочної форми навчання з дисципліни "Дискретна математика" / Укл.: Левицька Т.І., Пожуєва І.С., Мізерна О.Л., Чумаченко Я.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 70 с.
  4. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Основы дискретной математики" для студентов специальности 7.080404 "Интеллектуальные системы принятия решений" / Сост.: Н.В. Савченко –  Харьков: НТУ "ХПИ", 2008. – 152 с.
  5. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Основы дискретной математики / Сост.: Н.В. Савченко –  Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. – 192 с.

 

Рекомендована література

 

1.    Ф.А. Новиков. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2000. – 304 с.

2.    Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков. Дискретна математика. – К.:Вища школа, 2002. – 288 с.

3.    А.Ф. Кравчук. Основи дискретної математики. – К.:НМК ВО, 1992.

4.    В.Н. Нефедов, В.А. Осипова. Курс дискретной математики. – М.: Изд.МАИ, 1992.

5.    О.П. Кузнецов, Г.М. Адельсон-Вольский. Дискретная математика для инженера. – М.: Энергия, 1980.

6.    Н.М. Коршунов. Математические основы кибернетики. М.: Энергоатомиздат, 1987.

7.    В.Г. Новоселов,  А.В. Скатов. Прикладная математика для инженеров-системотехников. Дискретная математика в задачах и примерах. – К.:НМК ВО, 1992.

8.    Пінчук В.П., Засовенко В.Г. Основи дискретної математики. Теорія та застосування. Конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2001. – 104 с.

9.    В.П.Денисюк, В.К.Репета. Вища математика. Модульна технологія навчання: Навчальний посібник: У 4 ч. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005

10. Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. Сборник задач по дискретной математике. – М.: Изд. «Наука», 1977. – 368 с.

11. И.А. Лавров, Л.Л. Максимова. Задачи по теории множеств математической логике и теории алгоритмов.  – М.: Изд. «Наука», 1984. – 222 с.