Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів навичок прийняття обґрунтованих економічних рішень на основі аналізу економіко-математичних моделей і відповідних екстремальних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття і визначення дисципліни; специфіку моделювання економічних процесів: системи великої розмірності, їх ймовірнісний характер, багатокритеріальність функціонування, неможливість створення натурального експерименту та ін.; основні економіко-математичні моделі, схеми їх побудови та властивості; економічну інтерпретацію отриманих результатів.

вміти: доводити розробку економіко-математичних моделей до конкретних змістовно значимих результатів, висновків і практичних рекомендацій; використовувати методи математичного моделювання економічних процесів як основу для прогнозування розвитку економічних систем і керування ними на науковій основі; враховувати специфіку моделювання економічних процесів; аналізувати отримані результати; самостійно застосовувати надбанні знання для побудови економіко-математичних моделей.

Викладачі дисципліни: Коротунова Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики; Мізерна Олена Леонідівна, старший викладач кафедри прикладної математики.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3  Галузь знань
 07 Управління та адміністрування
Варіативна
 Спеціальність
 075 Маркетинг
Модулів – 2

 Освітня програма:

 Маркетинг
 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3  3-й  3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 90  5-й  5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2
самостійної роботи – 4,4
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  14 год.  4 год.
Практичні, семінарські
 14 год.  2 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
 60 год.  84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:       залік
 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

Змістовий модуль 1. Моделі керування запасами.

 1. Системи регулювання товарних запасів.
 2. Імітаційне моделювання.

Змістовий модуль 2. Теорія прийняття рішень в економічних задачах.

 1. Багатокритеріальні задачі в економіці.
 2. Прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.
 3. Теорія ігор.

Змістовий модуль 3. Балансові та мережеві моделі.

 1. Модель міжгалузевого балансу.
 2. Моделі мережевого планування.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Ця оцінка складається з двох частин: 50 балів студент отримує за напівсеместрову аудиторну контрольну роботу та 50 балів накопичує за поточні контрольні заходи. При цьому бали розподіляються таким чином:

 • активність роботи студента на практичному занятті – 5 балів,
 • виконання та захист розрахунково-графічного завдання – 15 балів,
 • поточні контрольні роботи – 20 балів,
 • теоретичний колоквіум – 10 балів.

Підсумкова оцінка знань студента визначається як середня арифметична результатів першого та другого рубіжного контролю.

 

Методичне забезпечення

 1. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 42 с. EIR ZNTU
 2. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Дослідження операцій" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Щолокова М.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 74 с. EIR ZNTU
 3. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Математичні моделі і методи в економіці" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Мастиновський Ю.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с. EIR ZNTU

 

Рекомендована література

1.    Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. Пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – М.: ФиС, 2001.

2.    Экономико-математические методы и модели в маркетинге: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

3.    Баканов М.И. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие. / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1999.

4.    Таха, Хемди А. Введение в исследование операций / Таха, А. Хемди, 7-е изд.; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.

5.    Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.

6.    Куликов Ю.Г. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие для практических занятий / Ю.Г. Куликов, Н.Ф. Шеховцова, Л.П. Зикеева. – М.: МПСИ, 2000.

7.    Лугінін О. Є. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник для ВНЗ / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішена. – К.: Знання, 2011. – 342 с.

8.    Малярець Л. М. Економіко-математичні методи і моделі : навчально-практичний посібник / Л. М. Малярець, Е. Ю. Железнякова, Є. Ю. Місюра. – X.: Вид. ХНЄУ, 2014. – 412 с.