Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з методами економетричних досліджень, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних, формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок побудови економетричних моделей, визначення функціональних зв’язків між економічними параметрами, кількісне обчислення економічних показників, економічне прогнозування та оцінка точності та вірогідності прогнозних розрахунків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: принципи статистичних міркувань, сутність та зміст економетричного моделювання, типи економетричних моделей та особливості їх побудови; методи оцінки параметрів моделі в умовах мулльтиколінеарності та методи її перевірки; особливості побудови моделей декомпозиції часового ряду.

вміти: знаходити статистичні оцінки якості економетричної моделі; аналізувати причинно-наслідкові зв’язки в економічних процесах; здійснювати статистичну перевірку вірогідності економетричних моделей; застосовувати методи регресії для побудови моделі в умовах мультиколінеарності та гетероскедастичності; застосовувати економетричні методи до обробки й аналізу даних і приймати на основі цього обґрунтовані рішення.

Викладачі дисципліни: Шишканова Ганна Анатоліївна, к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики; Нечипоренко Ніна Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики; Щербина Оксана Анатоліївна, асистент кафедри прикладної математики.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5  Галузь знань
 07 Управління та адміністрування
Обов’язкова
 Спеціальність
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Модулів – 2

 Освітня програма:

 Економіка підприємства
 Організація торгівлі та комерційна логістика
 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3  3-й  3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 105  6-й  6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3
самостійної роботи – 4,5
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  30 год.  6 год.
Практичні, семінарські
 14 год.  2 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
 63 год.  97 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:       екзамен
 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

Змістовий модуль 1. Методи економетричного моделювання.

 1. Економетричне моделювання як метод наукового пізнання.
 2. Методи побудови лінійної моделі.
 3. Нелінійні однофакторні моделі.
 4. Множинна лінійна регресія.

Змістовий модуль 2. Особливості застосування методу найменших квадратів для багатофакторних моделей.

 1. Мультиколінеарність.
 2. Гетероскедастичність.
 3. Автокореляція.
 4. Множинна нелінійна регресія – приклади застосування.

Змістовий модуль 3. Деякі сучасні задачі економетрики.

 1. Системи одночасних регресійних рівнянь.
 2. Вступ до теорії часових рядів.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Ця оцінка складається з двох частин: 50 балів студент отримує за напівсеместрову аудиторну контрольну роботу та 50 балів накопичує за поточні контрольні заходи. При цьому бали розподіляються таким чином:

 • активність роботи студента на практичному занятті – 5 балів,
 • виконання та захист розрахунково-графічного завдання – 15 балів,
 • поточні контрольні роботи – 20 балів,
 • теоретичний колоквіум – 10 балів.

Підсумкова оцінка знань студента визначається як середня арифметична результатів першого та другого рубіжного контролю.

 

Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання з курсу “Економетрика” / уклад. Г. А. Шишканова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 62 с.EIR ZNTU
 2. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни “Економетрика” для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / уклад. Г. А. Шишканова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 21 с.EIR ZNTU
 3. Розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Економетрія" Частина1 (парна та множинна регресії) для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. Щолокова М.О., Коротунова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 50 с. EIR ZNTU
 4. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" Частина1 (Економетрія) для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укл.: Коротунова О.В., Самсика Л.М., Щолокова М.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 42 с.

 

Рекомендована література

1.    Толбатов, Ю.А. Економетрика [Текст] / Ю.А. Толбатов. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 320 с.

2.    Доугерти, К. Введение в эконометрику [Текст]: пер. с англ. / К. Доугерти. – М.: ИНФРА-2001. – 402 с.

3.    Черняк, О.І. Економетрика [Текст]: підручник / О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В.Баженова. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 359 с.

4.    Доля, В.Т. Економетрія [Текст]: навч. посібник / В.Т. Доля; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 171 с.

5.   Корольов, О.А. Практикум з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання [Текст] / О.А. Корольов, В.В. Рязанцева. – Київ: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – 250 с.

6.    Руська, Р.В. Економетрика [Текст]: навч. посібник / Р.В. Руська. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 224 с.