Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Оптимізація використання ресурсів у будівництві» є формування у студентів системного мислення в реалізації головної функції ринкової економіки – реалізації продукції та отримання максимальних прибутків при ефективному господарюванні будівельних підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Оптимізація використання ресурсів у будівництві» є:

- визначати укрупнену номенклатуру робіт та її основні параметри;

- розробляти моделі зведення комплексу об єктів та оптимізувати графіки їх будування із застосуванням

потокової організації робіт;

- будувати і оптимізувати епюри розподілу ресурсів.;- визначати оптимальну черговість забудови мікрорайону;

- складати і оптимізувати календарні плани;

- розв язувати задачі оптимізації розподілу ресурсів та визначення черговості забудови.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: ринковий механізм, моделі для економічно-різних систем; ринок – як умова і об‘єктивна економічна основа маркетингу; ємність ринку; цінова еластичність ринку; товарна політика.

вміти: аналізувати, пояснювати, відстоювати, ситуації, що потребують розв‘язання на основі прийнятих рішень; самостійно виявляти, узагальнювати проблемні ситуації, знаходити альтернативні рішення на основні аналізу, оптимізації та синтезу системи; застосовувати на практиці елементи ринкової економіки у повсякденному житті.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    150   години /   5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – курсова робота, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.е.н. Бойко О. В., доцент, к.т.н. Ярова Л. В.