Ви є тут

Головна

Прізвище: Біленко  

Ім'я: Олена

По батькові: Вікторівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

URL авторського профілю в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=sD...

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-002-1254-4588

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1996, спеціальність за дипломом – «Облік і аудит» зі спеціалізацією «Облік і аудит у кредитних установах», кваліфікація за дипломом – «економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.09.01 «Демографiя, економiка працi, соцiальна економiка i полiтика»: 
  «Формування і регулювання ринку праці сфери фінансових послуг  в Україні», рік захисту – 2005, Iнститут регiональних дослiджень НАН України

Наукові інтереси:

 

 • Економіка та управління національним господарством
 • Управління людськими ресурсами

Дисципліни, які викладає:

 • HR - практикум
 • Митна політика і митне регулювання
 • Управління трудовим потенціалом
 • Управління оплатою праці
 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 17, з них монографій – 2, навчальних посібників – 3.

 • 1. Біленко О.В. Становлення та розвиток ринку праці сфери фінансових послуг в Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012.  № 2 (18), том 1.  С. 32-42.
 • 2. Біленко О.В., Карпенко А.В. Освітня складова конкурентоспромож-ності робочої сили на ринку праці сфери фінансових послуг. Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: Зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». Вип.5(1). Мелітополь: Вид-во КПУ, 2012.  С.263-270.
 • 3. Біленко О.В. Тенденції розвитку ринку праці в аграрному секторі економіки України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економ. науки). Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012.  № 3(19). С.24 -33.
 • 4. Біленко О.В.  Менталітет як інституціональний чинник розвитку людського капіталу. Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: Зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». Вип. 5 (2). Мелітополь: Вид-во КПУ, 2012.С. 26 – 34.
 • 5. Біленко О.В. Регулювання ринку праці сфери фінансових послуг. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економ. науки). Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. №2 (22) , том 6. С. 41-50.
 • 6. Карпенко А.В., Біленко О.В. Проблеми та напрями розвитку молодіжної політики в Україні. Вісник КІБіТ. К.: Вид-во КІБіТ, 2013. Вип. №3 (22). С.24-28
 • 7. Біленко О.В. Ментальні детермінанти розвитку людського капіталу. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів : колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : «Просвіта», 2017.С. 7- 20.
 • 8. Біленко О.В.  Митна політика в умовах глобалізації. Трансформація та розвиток митної справи в умовах нової економіки: колективна монографія / За заг. ред. А. В. Карпенка і М. В. Гудзь. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. С. 7-20

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Біленко О.В. Напрямки удосконалення державного регулювання ринку праці сфери фінансових послуг України. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2006. - С. 24 -25.
 • 2. Біленко О.В. Деякі аспекти управління й підготовки кадрів у сфері фінансових послуг. Матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 8-9 жовтня 2009 р. Тернопіль. ТНЕУ: Економічна думка, 2009. – С. 308 -309.
 • 3. Біленко О.В. Проблеми підготовки фахівців фінансового сектору економіки України. Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: сьома Міжнародна науково-практична конференція: матеріали. Донецьк: ДонНУЕТ,2012. С. 84 - 86.
 • 4. Біленко О.В., Литвин Д.А. Сучасні тенденції розвитку ринку праці Запорізької області. Материали за 10-а Междунородна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука»,  Том 3. Икономики. София. «Бял Град БГ» ООД. 2014. С. 23-25.
 • 5. Біленко О.В. Етапи розвитку ринку праці сфери фінансових послуг України. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy – 2016», (22-30 březen 2016 roku) - Díl 2. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House  «Education and Science» s.r.o - 88 stran. – s.67-70.
 • 6. Біленко О.В. Праця й зайнятість як фактори забезпечення людського розвитку. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом ЗНТУ (м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.) : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; ЗНТУ.  Запоріжжя : «Просвіта», 2017.  Т. 2.  С. 43-45.
 • 7. Біленко О.В. Підходи до оцінки трудового потенціалу. Тиждень науки: тези доповідей наук. - практ. конф. (Запоріжжя, 16-20 квітня 2018р.) / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. С. 2090-2092.
 • 8. Біленко О.В., Міщенко Ю.С. Якість життя літніх людей в Україні. Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конференції з нагоди 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Ніжин, 27.04.2018 р.) : в 2 ч. / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач. Ніжин, 2018.  Ч. 1. С. 140-142.
 • 9. Біленко О.В.. Поліщук С.А. Шдяхи удосконалення оплати праці. Економіка, фінанси, облік та право : стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : зб. тез доповідей Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Полтава, 20 квіт. 2019р.) : у 7 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 39-40.
 • 10. Біленко О.В., Ширіна О.О. Кадрова політика на підприємствах в азійських країнах. Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: тези ІI Міжнародної науково-практичної конференції   (6-8 листопада 2019 р.). Житомир, 2019. С.37-41.
 • 11. Біленко О.В. Комерційна діяльність в умовах цифрової економіки. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019, С. 31 – 33.
 • 12. Біленко О.В., Сидоренко Є.В. Роль команди в системі управління персоналом. Менеджмент субʼєктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів VI Міжнар. наук.-практ.конф. (19-21 грудня 2019р) Житомир: Житомирська політехніка, 2019 . С.7-9.
 • 13. Біленко О.В., Ширіна О.О. Підходи до управління персоналом в зарубіжних компаніях. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  (м. Мукачево, 6-7 квітня 2020 р.). Мукачево: МДУ, 2020. C.131-133.
 • 14. Біленко О.В., Ткаченко В.В. Нові підходи до управління персоналом. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (28-29 квітня 2020 р.). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2020. С. 122 – 124.
 • 15. Біленко О.В. Митна політика держави: зміст і реалізація в сучасних умовах. Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 109 – 110.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (Elementary).

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: 
URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=631